Preuzimanje
AV zapisi
 
Pocetna > Kontroverze > Mitovi o BiH za neznalice

Mitovi o BiH za neznalice

 

Mit o Bogumilima

Mit o podjeli BiH u Karadjordjevu

Mit o bosanskome jeziku

Mit o predratnoj Bosni i Hercegovini kao međunacionalnoj idili

Mit o bosanskoj naciji

 

 

Mit o Bogumilima

Dominantna religija u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini su bili bogumili, ogranak dualističke heretičke kršćanske sekte potekao iz Bugarske, koji je raznim stazama i bogazama dospio u Bosnu, postavši vremenom skoro "nacionalnom vjerom" dobrih Bošnjana i štitom protiv nacionalno-teritorijalnih presizanja susjednih katoličkih Hrvata i pravoslavnih Srba. Također, zbog duhovne sličnosti u svjetonazoru, bogumili su prvi prelaskom na islam stvorili jezgru (a kasnije i većinu) islamiziranoga slavenskoga stanovnistva u Bosanskom Pašaluku, pa se s dobrom mjerom sigurnosti moze tvrditi da su sadašnji Bošnjaci-muslimani u neku ruku biološko-duhovni potomci srednjovjekovnih bogumila.

 

Stvarnost


“Crkva bosanska" je nastala u krilu već postojeće i organizirane biskupije, koja je priznavala papinsko vrhovništvo koristeći se istodobno staroslavenskim kao jezikom bogoslužja. Čak je i sam naziv institucije, “Crkva bosanska", zapravo izravni prijevod naziva te stare biskupije koja se latinski nazivala “ecclesia bosnensis". Za svoga trostoljetnoga djelovanja “crkva bosanska" nikada nije uspjela postati organiziranom masovnom crkvom kakve su, inače, bile suvremene Katolička crkva ili ortodoksne državne crkve u zemljama bizantskoga civilizacijskog kruga. Sve do sredine XV. st. bosanski državni poglavari (do 1377. banovi, a nakon toga kraljevi), iako sami odreda katolici (a ne krstjani, tj. pripadnici “Crkve bosanske”), nisu smatrali kako treba poduzimati radikalne mjere za uništavanje “Crkve bosanske" kao institucije. No, od sredine XIV st. (točnije od 1340.) ti isti državni poglavari pružaju punu potporu djelovanju franjevačkih vjerovjesnika, koji su propovijedanjem Riječi Božje i mirnim sredstvima nastojali privući krstjanski dio bosanskoga pučanstva u krilo Katoličke crkve. Do konačnoga i nasilnog obračuna države i "Crkve bosanske", u kojem će ova gotovo nestati kao institucija, dolazi u okolnostima sve izraženije turske opasnosti. Po podatcima iz relevantnih znanstvenih izvora (Fine, Malcolm) broj krstjana uoči osmanskoga osvojenja, te u prvim desetljećima turske vlasti, nije prelazio nekoliko stotina ljudi.

Historiografija 19.stoljeća je postavila dvije teze:

a)“Crkva bosanska” je bila odvjetak dualističko-gnostičkoga heretičkoga učenja koje vuče korijen iz Bugarske i Makedonije 9. i 10. stoljeća, poznatijih pod imenom “Bogumili”. Bogumilske doktrine su vrlo slične onima zapadnoeuropskih “heretika” katara iz 12. i 13.st.

b) islamizirano pučanstvo Bosne i Hercegovine je najvećma “bogumilskoga” podrijetla, što je moguće objasniti i doktrinarnom sličnošću između islama i bogumilskih učenja-tj. “bivši Bogumili” su lako postajali muslimanima zbog navodne duhovne srodnosti oba svjetonazora.

Moderna je povijesna znanost srušila te mitove u svim glavnim točkama:

a) preobraćenjem, a kasnije i progonom “Crkve bosanske” u desetljećima prije Osmanske invazije, krstjani (ionako uvijek manjinsko stanovništvo Bosne) su praktički nestali, tako da jednostavno nije bilo krstjanske demografske “supstance” koja bi poslužila kao biološka “osnovica” za kasniji bošnjačko-muslimanski narod.

b)“Crkva bosanska” po svom naučavanju nema veze sa dualističko-gnostičkim doktrinama kao što su bogumili i katari. Pojam “Bogumili” za pripadnike “Crkve bosanske” prvi je puta uporabljen u 19.stoljeću. Sama je pak “Crkva bosanska” doktrinarno bila posve u granicama kršćanskoga pravovjerja, dok se ustrojstveno nije razvijala (u odnosu na zapadnu Europu) zbog djelomične prometne i civilizacijske izoliranosti. Svi sačuvani tekstovi nastali u krilu “Crkve bosanske” ne pokazuju nikakvo odstupanje od katoličkoga kršćanstva, niti ikakvu srodnost s dualističko-gnostičkim doktrinama.

c)Teza po kojoj je, navodno, dualistički gnosticizam “ideološki” blizak islamu u bilo kojoj varijanti (uključujući i islamski misticizam-sufizam) – potpuno je besmislena. Islam, kao religija kojoj je obilježje izraziti monoteizam, po svomu je samome biću nepomirljivo suprotstavljen bilo kakvom dualističkom svjetonazoru. Ideja jednote Boga u islamu radikalno je neprijateljska dualističkomu učenju o postojanju dva boga.

Povijesna je znanost minucioznim istraživanjima utvrdila da između nestanka "Crkve bosanske" i procesa islamizacije ne postoji nikakva stvarna sveza, pa čak ni sinkronicitet na vremenskoj osi. Upravo zahvaljujući tim istraživanjima postalo je jasno da proces islamizacije u Bosni nije bio bitno drukčiji u odnosu na druge zemlje koje su vremenom padale pod vlast Osmanlija. Danas je, pak, neprijeporno da je suvremena relativna masovnost muslimanskoga pučanstva u Bosni rezultat povijesnih procesa XIX. i XX. st. (sve zemlje koje je kršćanska "reconquista" oslobodila do sredine XIX. st. bile su "vjerski očišćene", da bi nakon toga vremena tečevine demokratskih procesa naprosto onemogućile takav postupak), a ne posljedica neke posebnosti bosanskih prilika, pa time i nekoga osobito uspješnoga procesa islamizacije u ranijim vremenima.

Pomalo je neobično doći u situaciju da se uopće komentira nesuvislost koja bi "državotvornost" Bosne i Hercegovine (zapravo, nacionalističku megalomaniju Bosanskih Muslimana) trebala opravdati i argumentirati nekom bizarnom "tajnom vezom" koja tvori tobožnji duhovno-genetski kontinuitet izmedju navodno srednjovjekovne kršćansko-gnostičke vjerske sljedbe i moderne nacije čiju srž čini islamski vjersko-civilizacijski identitet.

No-budući da je ta tema prostituirana u dnevnopolitičke svrhe od strane raspamećenih bosansko-muslimanskih "ideologa" i "utuvljivana" narodu kao nepogrješiva dogma- osvrnut ćemo se ukratko na "bogumilsku" problematiku u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini, te dati kratku analizu nesklapnosti "bogumilomanskih" teza.

 

Teološka zbrka

Crkva je bosanska, bez ikakvih stvarnih dokaza, proglašavana odvjetkom dualističko-gnostičkih doktrina.
Bez pretenzija da ulazimo u detalje povijesti gnosticizma (i gnosticizama), dat ćemo samo kratak prijegled gnostičkih učenja i pokazati nesklapnost s onime što znamo o Bosanskoj crkvi.


Bogumili i katari

Bogumilska "hereza" je bio vjerskodruštveni pokret nastao u Bugarskoj i Makedoniji ranoga srednjeg vijeka (9-10.stoljeće). Nije posve sigurno je li navodni osnivač pokreta, svećenik po imenu Bogumil, uopće postojao ili je to samo rodni pojam za sljedbenike učenja koji su smatrali da su "Bogu mili" zbog svoga vjerovanja i načina života. Doktrinarno, kod bogumila nalazimo zametke standardnoga repertoara vjerovanja i postupaka dualističkoga gnosticizma koji je postao masovnim pokretom u razvijenome srednjem vijeku na zapadu. Pretpostavlja se da bogumilstvo, kao i kasniji katarski pokret, predstavljaju "renesansu" gnostičkoga dualizma koji više duguje manihejstvu (prema perzijskom vizionaru i proroku Maniju iz. 3.st. A.D.), sinkretističkoj religiji koja je spojila učenja zoroastrizma, kršćanstva i budizma, nego autentičnom gnostičkom kršćanstvu 2. i 3. stoljeća. Maniheizam, kao i paulicinstvo (još jedna dualistička mješavina, ovaj puta iz 6.stoljeća) su svojim doktrinama, od kojih je glavna o oprjeci Dobra i Zla te identifikaciji tvari sa Zlim-presudno su oblikovali bogumilski i, kasnije, katarski svjetonazor. Teološki i organizacijski, katari (od grčkoga katharos-čist), "heretički" pokret nastao na jugu Francuske, u Provansi, u 12. i 13.st., dali su zaokruženiji dualistički gnostički svjetonazor, koji se može sažeti u nekoliko točaka:

-postoje dva boga, dobri i zli (zli bog je pomalo nejasno određen: katkad je neovisni princip Zla koji supostoji s dobrim bogom-što je pesimistička varijanta zreloga Zoroastrizma; u drugim je verzijama zli bog pali anđeo kojega je stvorio dobri bog- dakle, prepričani biblijski mit iz knjige proroka Izaije. Ova inačica je simplificirano tumačenje najvećega kršćanskog teologa, Sv.Augustina (5.st.), koji je u svom kapitalnom djelu "De civitate Dei"/O državi Božjoj, razradio metafiziku i "psihologiju" kršćanskoga Sotone. No, dok je kršćanski doktor Crkve postovjetio paloga Svjetlonošu s negativnim načelom, dodijelivši mu ulogu Kristova zlog "brata" čiji postanak seže u sam početak biblijske mitologije kad je, prema Genezi, Bog razdijelio svjetlo od tame-a Satan je zbog oholosti i zavisti izabrao tamu- katari su ispovijedali jednostavniju doktrinu: za Augustina i kršćansku ortodoksiju Satan je svugdje i nigdje, i nadilazi (iako obuhvaća) sam materijalni univerzum, dok je za katare Zlo locirano skoro potpuno u materiji)

-dobri bog je tvorac besmrtnih duša, zli je bog tvorac materijalnog univerzuma

-budući da je fizički svijet zao, glavni je životni zadatak oslobođenje besmrtne duše iz tamnice tijela

-duše se reinkarniraju/ponovno utjelovljuju sve dok ne dosegnu savršenstvo

-glavne doktrine Katoličke crkve su pogrješne: Krist nije Logos koji se inkarnirao, ne postoji Trojstvo, crkveni sakramenti su ne samo bezvrijedni nego i zli (stoga odbacivanje krštenja, pričesti, znaka križa, konfirmacije, pomasti), sama institucija organizirane kršćanske crkve je zlo, Stari Zavjet je sotonska objava, apokalipsa i Strašni sud se neće zbiti jer materijalni svijet ne može biti obogotvoren (kao u katoličkoj kršćanskoj interpretaciji Ivanovog "Otkrivenja"), nego jedino nestati kada posljednja duša bude oslobođena iz okova nepopravljivo zle tvari

-praktični naputci za svakodnevni život su favorizirali seksualnu apstinenciju i vegetarijanstvo, dok je ustrojstvo katarske "crkve" značilo radikalni prijekid s etabliranim katolicizmom: katarsko "svećenstvo" se sastojalo od muških i ženskih "savršenih" (ili, bolje, usavršenih) ljudi/perfectes koji se nisu ženili, dok je katarskim laicima/credentes ("vjerujući") bio dopušten bračni život, ali uz naglasak na poželjnost askeze koja se iskazivala u čestim postovima i trapljenjima.

 

Crkva bosanska i "hereza"

Priča o nastanku, postojanju i nestanku Bosanske crkve detaljno je razrađena u poglavlju djela Noela Malcolma "Kratka povijest Bosne"-dio koji prikazuje povijest “Crkve bosanske”.
Sam tekst je dostupan na http://www.islambih.net/knjige/book_povijest_Bosne/m_03.html.
Mi ćemo se samo osvrnuti na osnovne točke prijepora o naravi Bosanske crkve:

-kao što su suvremeni istraživači (John Fine i ostali) pokazali, Bosanska crkva je nastala u okviru Katoličke crkve i od nje se nije doktrinarno razlikovala ni po čemu- osim po stupnju primitivizma. Razrađene teološke dogme o Inkarnaciji, Trojstvu, Otkupljenju, angelologiji i demonologiji,...-nisu nalazile na plodno tlo u civilizacijski slabo razvijenome bosanskom podneblju. Organizacijski, Bosanska crkva je bila oblik pučkoga kršćanstva kombiniran s elementima pravoslavnoga monaštva koje vuče korijen još iz ranokršćanskoga Egipta i Sirije. Zapadni monasticizam, nastao na temeljima djelovanja Sv. Benedikta, nije ni dospio u bosansku zabit. Dakle-ustroj (a ne doktrina) Crkve bosanske nije bio ni katolički ni pravoslavan: bez vjerske hijerarhije bilo zapadne, bilo istočne provenijencije, krstjani su prakticirali elementarni oblik kršćanstva kakav se mogao u to doba naći još jedino u zabačenim i prometno izoliranim krajevima Europe. Ili, sarkastično govoreći-Crkva bosanska je odvjetak Katoličke crkve koji je "zaostao u razvoju".

-praktički sve dualističke gnoze (manihejci, katari, bogumili, kršćanski gnostici) ostavile su za sobom korpus spisa u kojemu je ocrtana doktrina dualističko-gnostičke sljedbe. U tekstovima bosanskih krstjana (Hvalov zbornik, Testament gosta Radina, Mletačka apokalipsa, Radoslavljevo evanđelje, Kopitarovo bosansko evanđelje) ne nalazimo ni spomena o bilo kojoj od "velikih tema" dualizma: Dobri i Zli bog, materija kao zamka Zla, Satanov pad, reinkarnacija. To su potpuno pravovjerni prijepisi dijelova Novoga Zavjeta koji se ničim ne razlikuju od sličnih nastalih bilo gdje u kršćanskoj Europi. Ili, kako je zabilježeno u knjizi Noela Malcolma "Kratka povijest Bosne"
(http://www.islambih.net/knjige/book_povijest_Bosne/m_03.html ):

Može se na kraju pretpostaviti da su neki heretici što su bili pod utjecajem dualizma u toj regiji prolazno utjecali na Crkvu bosansku za dugih godina njene izolacije od ostalih crkava. Ali od te skromne pretpostavke trebalo bi u mašti izvesti golem skok da bi se stiglo do uvjerenja da su dualisti preuzeli Crkvu bosansku u svoje ruke, preobrazili njenu redovničku hijerarhiju u katarsku svjetovnjačku strukturu i zamijenili rustikalnu ali u biti pravovjernu kršćansku teologiju u radikalno heretički sustav vjerovanja.


Većina očuvanih svjedočanstava u suprotnosti je s takvom tvrdnjom. Katari i bogumili grozili su se od simbola križa, a križ se pojavljuje u zaglavlju nekolikih dokumenata Crkve bosanske. Katari i bogumili nisu priznavali Stari zavjet, a jedan od sačuvanih biblijskih nikopisa Crkve bosanske sadrži i Knjigu psalama. Katari i bogumili nisu priznavali misu, a u oporuci gosta Radina izrijekom se zahtjeva da se odsluže mise za njegovu dušu. Katari i bogumili bili su protiv uporabe crkvenih građevina, a ima valjanih dokaza da se Crkva bosanska i dalje služila samostanskim zdanjima uz koja su stajale i crkve. Katari i bogumili odricali su se vina i mesa, a u prvim otomanskim katastarskim knjigama u Bosni zabilježeno je da su neki krstjani posjedovali vinograde, a nema razloga vjerovati da su ikad bili vegetarijanci. (Pokazalo se da je jedini tobožnji dokaz koji je na to upućivao potekao od pogrešnog čitanja jedne riječi u oporuci gosta Radina: ta riječ ne glasi mrsni, nego mrski.) Katari i bogumili nisu priznavali kalendar svetaca, a u dokumentima Crkve bosanske, pa i u oponici gosta Radina, spominje se proslavljanje nekoliko svetaca. I tako dalje.48

Opći značaj Crkve bosanske bio je također vrlo različit od onoga što obično dovodimo u vezu s bogumilima ili katarima. Te su heretičke sekte bile asketske i puritanske, suprotstavljene bogatstvu i svjetovnoj moći crkava, i odricale su se zemaljskih dobara. Crkva bosanska u svom punom procvatu (u 14. i na početku 15. stoljeća) posjedovala je veliku moć, a njeni su velikodostojnici potpisivali povelje i obavljali diplomatske misije. Kraljevi kao što su Stjepan Kotromanić i Tvrtko, iako nisu bili pripadnici Crkve bosanske, održavali su s njom prijateljske odnose; čini se da su i neke velike plemićke porodice pripadale toj crkvi.49 Najpoznatiji velikodostojnik Crkve bosanske gost Radin bio je stariji savjetnik hercega Stjepana Vukčića i očito je i sam bio bogataš: u oporuci je ostavio 5000 dukata u gotovini, konje, srebrne i zlatne tanjure, \"plašt ukrašen krznom i zlatom\" i \"crveni plašt od svile sa šesterostrukim nitima ukrašen krznom i samurovinom a što mi ga je podario Gospodar Kralj Matijaš\".50 To je zaista daleko od onih skromnih prvih katara koji su sami o sebi govorili da su pauperis Christi - Kristovi siromašci.

-sam naziv "bogumili" za pripadnike Crkve bosanske prvi je puta uporabio hrvatski povjesničar Franjo Rački u 19. stoljeću. U svim ranijim zapisima srećemo jedino nazive patareni, paulicini, heretici, manihejci, katari

-kao što su pokazala istraživanja povjesničara u 20. stoljeću, u samoj Bosni su postojale zajednice istinskih "heretika"-dualističkih gnostika. No, to su bile izbjeglice iz hrvatske Dalmacije (Zadar, Split)-duhovni sljednici katarskih i patarenskih gnostika koji su, bježeći pred progonima iz Francuske i Italije, našli privremeno (ali nesigurno) utočište u Dalmaciji. Tako su oko 1200. braća Matej i Aristodije, sinovi Zorobabela "utopljeni u bezdan heretičke kuge (in baratrum heretice pestis immersi)" protjerani iz Splita jer su širili "krivovjerna učenja". Utjecaj inkvizicije i panika Katoličke crkve na sam spomen "hereze" bijahu glavnim čimbenikom daljnjega bijega tih i drugih sektaša u Bosnu, gdje im se gubi trag. Sa samom Crkvom bosanskom ti gnostički dualisti nisu imali ni doktrinarne ni organizacijske veze (usput-nije poznato da je ikada došlo do komunikacije između krstjana i "heretika")

-kao navodni dokaz za istinsku "heretičku" narav Bosanske crkve se često spominju križarski ratovi ili pohodi (od 13. do 15.stoljeća) koje je organizirala Katolička crkva, uglavnom iz Mađarske (najpoznatiji je propali pohod koji su organizirali ban Koloman i kaločki nadbiskup Ugrin od 1234. do 1237.). No, baš je ta činjenica bjelodan dokaz da prave "hereze" nije ni bilo. Naime- sve križarske vojne su bile uglavnom lokalni pljačkaški upadi povezani s teritorijalnim svađama okolnih feudalaca. Svi su bili loše organizirani, s nevelikim ljudstvom i bez ikakvoga realnog cilja. Nije se dogodila ni jedna veća bitka; niti jedno uporište krstjana nije uništeno (za razliku od križarskoga rata protiv katara, kad je samo u jednome danu poubijano više od 30 tisuća ljudi); inkvizitori su sjedili besposleni u Splitu i Đakovu, umjesto da drže razjarujuće govore križarima spremnima da krenu u pohod iskorijenjivanje hereze ognjem i mačem; nijedan papa se nije udostojio pozvati na križarski rat protiv bosansko-humskih "heretika", nego su samo, s vremena na vrijeme, uputili koje pismo susjednim biskupima u kojima izražavaju negodovanje zbog krivovjerja koje je, eto, preplavilo Bosnu-a o čemu imaju informacije uglavnom iz izvora tih istih biskupa kojima pišu, a koji opet ne čine ništa...i tako unedogled.

-druga je popularna teza da izvješća Inkvizicije valjda ne lažu u cijelosti, tj.-"gdje ima dima, ima i vatre". Dovoljno je reći da je povijest puna historiografskih izvještaja koje vrijeme nije potvrdilo (npr., legendarne srednjovjekovne kronike o tronogim humanoidnim azijskim čudovištima, rodoslovi obitelji koje vuku podrijetlo od djevice Marije, visoko politizirana crkvena izvješća u razdoblju tzv. Avignonskoga progonstva, kada su u jednom momentu postojala čak trojica papa- a svaki je bio "priznat" od nekoga europskoga monarha). Osim toga: u to doba (13. do 15. stoljeće) Europa je bila opsjednuta paranoidnim strahom od heretika kojima su pripisivane sve nevolje ovoga svijeta jer, tobože, Bog pravedno kažnjava (ratovima, glađu, kugom i drugim epidemijama, mongolskom invazijom, turskom prijetnjom) kršćane koji su pali u Sataninu zamku krivovjerja (ili su dopustili da se hereze nesmetano šire). Vjerodostojnost takovih dokumenata nije veća od one koju pridajemo sadržajima optužnica u montiranim procesima Staljinovih čistki. Ili, po prikazu iz “Kratke povijesti Bosne”:

Isto je tako teško povjerovati popisima \"zabluda bosanskih heretika\", koje su sastavljali franjevci u Italiji potkraj 14. stoljeća i koji su prikazivali Bosance kao tvrdokorne dualiste katarskog ili bogumilskog tipa. Jedan od tih popisa počinje ovako: \"Prvo, da postoje dva boga i da je veći bog stvorio sve duhovne i nevidljive stvari, a manji bog, Lucifer, sve tjelesne i vidljive stvari.\" Nadalje se odbacuju Stari zavjet, misa, crkvene građevine i slike, a \"napose križ\".55 To je možda moglo vrijediti za neku malu sektu \"sclavonskih\" ili \"dalmatinskih\" heretika, ali, kao što smo vidjeli, ima valjanih razloga vjerovati da to nije bio istinit izvještaj o Crkvi bosanskoj. Zapravo se ti popisi \"zabluda\" tako dobro slažu s katarskim modelom da se nameće prilično očito objašnjenje: kad je od talijanskih klerika zatraženo da iznesu analize ili opovrgnuća \"patarenskih\" zabluda, oni bi jednostavno potražili u svojim knjižnicama traktate napisane protiv \"patarena\" (drugim riječima, talijanskih katara) i najposlije sročili pregled katarskih vjerovanja.56 Slične se sumnje neminovno javljaju i kad je riječ o sustavnom popisu \"manihejskih\" zabluda kojih su se morala odreći tri bosanska plemića na zahtjev inkvizitora, Juana de Torquemade, 1461. godine u Rimu. Isto je tako upitna i sva osnova nenadane provale papinskih pogrda na račun \"manihejaca\" u Bosni u četrdesetim i pedesetim godinama 15. stoljeća.57

-tvrdnja koja je dosta često u optjecaju kod bošnjačko-muslimanskih povjesnika i ideologa je sljedeća: krstjani su bili većinsko stanovništvo u Bosni uoči i poslije osmanskoga osvojenja (1463. godine), te su zbog katoličkih progona masovno prešli na islam- u neku ruku, kao znak prosvjeda. Koncizno, na poluhumoristični način, ta je teza raspisana (kao i odgovor na nju) u članku Mladena Ančića:

"U sedmom stoljecu nakon Krista, u valu slavenskih seoba, sire podrucje izvora i srednjega toka danasnje rijeke Bosne naselilo je slavensko pleme Bosna, koje ubrzo stvara i siri svoju drzavnu organizaciju u zemlji kojoj daje svoje ime. U XII. st. nastaje u Bosni i Humu (sto je po "bosnjackom" shvacanju zapravo inacica danasnje Bosne i Hercegovine), kao izraz zasebnosti i autohtonosti, posebna bogumilska vjera, progonjena osobito uporno i okrutno od Katolicke crkve. Bosnjacki narod, medjutim, listom pristaje uz tu vjeru pretvarajuci ju tako u bosansku vjeru, da bi u XV. st., nakon turskoga osvajanja zemlje, poceo masovan prijelaz na islam pristasa te i takve bosanske vjere, koji su se na taj nacin svetili za progone svoje vjere tijekom prethodnih stoljeca. Bosanski Muslimani od pocetka jasno iskazuju svijest o svojoj posebnosti u okvirima Osmanskoga imperija, po cemu se Bosna precizno razaznaje kao zaseban entitet u okvirima Imperija, sto se formalizira drzavno-pravnim okvirima Bosanskoga pasaluka. U XIX. st., kada pocinje uspon nacionalnih pokreta na slavenskome jugu, srpski i hrvatski pokreti uspjesnim promidzbenim djelovanjem privlace bosanske pravoslavce i katolike i od njih stvaraju Hrvate i Srbe, cime je stvorena danasnja slika Bosne i Hercegovine."

Odgovor je dao sam autor - http://www.hercegbosna.org/ostalo/legendaob.html

Glede "argumenta" o navodnom većinskom pučanstvu, dajemo odjeljak iz knjige Noela Malcolma "Kratka povijest Bosne":

"..U četrdesetim godinama franjevačka je ofenziva (kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju) bila već u punom zamahu. Negdje pred proljeće 1453. godine djed ili glavar Crkve bosanske napustio je teritorij same Bosne i potražio utočište kod hercega Stjepana Vukčića. Nešto kasnije te iste godine, sudeći po pismu patrijarha Gennadiosa II. u Carigradu, djed je prešao na pravoslavnu vjeru.58

Ako je taj podatak točan, valja pretpostaviti da je Crkva bosanska bila već znatno oslabljena tim djedovim postupkom, još prije nego što je kralj Tomaš 1459. godine počeo službeno progoniti Crkvu bosansku. Došlo je do oštrog nadmetanja između Katoličke i Pravoslavne crkve oko toga koja će od njih dvije primiti pod svoje okrilje više bivših pripadnika Crkve bosanske. Jedan je franjevac zapisao da su mnogi \"heretici\" prešli na katoličku vjeru, ali da im je episkop Srba (\"Rascianorum\": žitelja Raške) zabranio da se pomire s Rimom.59 Pošto je pridobio bosanskog djeda na svoju stranu, možda je računao da i on ima pravo na svoje stado? Stoga je akcija koju je poduzeo 1459. godine kralj Tomaš vjerojatno imala za cilj spriječiti daljnji odljev vjernika u krilo Pravoslavne crkve. Prisilno preobraćanje 2000 krstjana i odlazak četrdesetorice najtvrdokornijih u Hercegovinu zacijelo su slomili kičmu Crkvi bosanskoj. Premda ne znamo točan broj njihovih samostana, jamačno je riječ o glavnini Crkve bosanske. Kad je 1466. godine gost Radin pismeno zatražio od Mlečana odobrenje da se skloni u Mletke ako ga Turci natjeraju u bijeg, zapitao je usput da li može povesti sa sobom i pedeset-šezdeset članova svoje sekte. To je vjerojatno bio ukupan broj preostalih pripadnika Crkve, uključujući tu i onu četrdesetoricu najtvrdokornijih.60


Što se tiče običnih, laičkih članova, moguće je da ih Crkva bosanska nikad nije mnogo imala, jer kao posve redovnički ustrojena organizacija nije imala potrebnu teritorijalnu strukturu župa. Osim toga, koliki god bio broj laičkih pripadnika u doba njena procvata, taj je broj morao znatno opasti za više od jednog stoljeća katoličkog prozelitizma potpomognutog državom. Stoga se čini da se u vrijeme kad su Turci preuzeli vlast, Crkva bosanska bila već raspala i stvarno ugasila. U otomanskim katastarskim knjigama u Bosni za 15. i 16. stoljeće, u kojima su ljudi razvrstani po vjerskoj pripadnosti, neki su bili uneseni i kao kristian (nasuprot uobičajenoj riječi za kršćane, gebr ili käßr, što znači nevjernik, kojom bijahu označeni i katolici i pravoslavni). U prvim takvim knjigama navedena su dva-tri čitava sela kao kristian, ali je njihov ukupan broj neznatan: u svom tom razdoblju pojavljuje se manje od 700 takvih pojedinaca.61 Povjesničar koji je proučio tu građu (i koji je pristaša \"bogumilske\" teorije) drži da su ti kristianlar samo \"izabranici\" Crkve bosanske, a da su obični članovi navedeni pod oznakom gebr ili kafir. Ipak, neće biti da ima pravo. Turci su tu navodili samo vjersku pripadnost: musliman, Židov, nevjernik i kristian.62 U cijelom razdoblju od 1468. godine (prve katastarske knjige) do potkraj 16. stoljeća samo dva imena nose titulu gost. Reklo bi se da je na taj način očuvan sićušan ostatak tradicije održavajući se nasljeđivanjem zare-denja u stilu \"sam svoj majstor\". Jedan katolički svećenik, Albanac Peter Masarechi, koji je obišao Bosnu u dvadesetim godinama 17. stoljeća, spominje u svom izvješću \"patarene\" koji žive bez pravih svećenika i sakramenata, \"sa svećenikom koga je izabrao sam puk, bez ikakva zaređenja\".63 Ali čak se i taj ostatak napokon zatro ne ostavljajući za sobom ništa do nepouzdana skupnog sjećanja, pučke historije i mitova.

-i, konačno, posljednji (i najbizarniji) mit je onaj o navodnoj doktrinarnoj bliskosti Crkve bosanske (koja je izjednačavana s gnostičkim dualizmom) i islama, što je, tobože, olakšalo masovnu islamizaciju krstjana (kojih, kako smo vidjeli, nije ni bilo u znantnijem broju). Postavit ćemo paralelnu tablicu gnostičko-dualističkih učenja i islamske doktrine:

GNOSTIČKI DUALIZAM ISLAM
dualizam: dobri i zli bog

strogi monoteizam:

Kur'an, Sura 112 (al-Ihlas)

U ime Allaha, Milostivog,Samilosnog!

  Reci:"On je Allah-Jedan !
Allah je utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije
i nitko mu ravan nije !"


izmedu 99 imena/atributa (Asma al Husna), kojima islamska teologija opisuje Boga/Allaha, nalaze se i sljedeći: 65. Al-Wahid (Jedan,jedini)
67. Al-Ahad (Jedinstveni)
   
   
dobri bog nije uzrokom patnje Bozja imena (Asma al Husna):
61.Al-Mumit (Tvorac smrti),
89.Ad-Darr(Onaj koji donosi nesreću)
   
   
zli bog je tvorac materijalnog univerzuma medu 99 imena je sljedeće:
11. ime-Al-Halik (Sve-tvorac)
   
   
vjerovanje u reinkarnaciju samo jedan život i uskrsnuće
49. Al-Ba'it (Onaj koji uskrisuje, diže iz
mrtvih)
   
   
vegeterijanstvo šerijatski prehrambeni propisi-
zabrana svinjetine
   
   
asketizam i monaški ustroj Hadis (sveta predaja): "Nema
monaštva u islamu".
   
   
pesimizam i negacija svijeta kao Sotone afirmacija svijeta kao tvorevine
jednoga Boga: "Mi nismo stvorili
nebesa, zemlju i što je između
samo da bismo se igrali!"
16. Al-Wahbab (Onaj koji daruje, Darežljivi)
79. Al-Barr (Ljubazni, Dobrohotni)
   
   

Sve u svemu- jedina teološka teza o kojoj su se mogli suglasiti dualistički gnostici i islamski doktrinari je doketistička tvrdnja prema kojoj Krist nije bio razapet (nego je Bog stavio ili prividno tijelo na križ, ili nekoga drugoga). U svemu ostalom zjapi ponor između vjerovanja i prakse dualizma i islama.


 

Mit o podjeli BiH u Karadjordjevu

Na sastanku u vojvođanskome imanju Karadjordjevo, Tudjman i Milošević su "dogovorili" podjelu interesnih sfera u Bosni Hercegovini, ne obazirući se uopće na postojanje Muslimana ( ili muslimansko-bošnjačkoga naroda ). Time su položeni praktičko-politički temelji za etničko čišćenje i zajedničku agresiju Srbije i Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.

 

Stvarnost


Dana 30.ožujka/marta 1991. održan je sastanak hrvatskog predsjednika Tudjmana i srbijanskog predsjednika Miloševića. Detalji o tome sastanku, osim uobičajenih diplomatskih izjava, i kasnijih općenitih napomena u interviewima, nisu poznati. Rečeno je da se razgovaralo o svim spornim pitanjima. Do sada nije izašao na vidjelo ni jedan dokument s toga sastanka, u bilo kojemu vidu: transkripata, mikrofilmova, izvješća obavještajnih službi, fotokopiranih papira, videozapisa ili svjedočanstava. Štoviše: hrvatski i srpski sudionici sastanka (više političkih dužnosnika), koji su u međuvremenu došli u sukob s Tudjmanom ili Miloševićem (Bilandžić, Šarinić, Jović), a kojima bi bilo u interesu da optuže svoje bivše nadređene, te da im na taj način “uvale” glavni “grijeh” za podjelu Bosne i Hercegovine – svi su zanijekali da je došlo do bilo kakvoga političkoga dogovora o Bosni i Hercegovini.


U U sljedećih 9 mjeseci eskalirala je velikosrpska agresija na Hrvatsku , od opsade Vukovara (koja je rezultirala razaranjem grada i masovnim zločinima nad hrvatskim civilima i zarobljenim vojnicima), otvorenog rata na većini hrvatskog teritorija (oko 2/3 ozemlja Republike Hrvatske), mornaričke blokade hrvatskoga pomorskog pojasa te granatiranja Dubrovnika, kao i do rata na području Bosne i Hercegovine, usmjerenog prije svega protiv Hrvata (sadašnja općina Ravno-prije dio većinski srpske općine Trebinje). U slučaju spaljivanja hrvatskih sela i protjerivanja Hrvata iz jugoistočne Hercegovine (Ravno), bosansko-muslimansko vodstvo je glasno šutjelo ("to nije naš rat.").

“Kardjordjevomani” olako zaboravljaju da je tobožnji dogovor o razgraničenju između Hrvata i Srba, navodno postignut u 3. mjesecu 91., grubo opovrgnut već 1991. u samoj Bosni i Hercegovini. Ako je postignut dogovor- čemu okupacija Ravnog ? Paranoidni "odgovor" da je to bio dogovor "glavešina" za koji narod nije znao, te je bio žrtvom, vrlo brzo pada u vodu drugom činjenicom- Ravno je oslobođeno i konačno stavljeno pod hrvatsku kontrolu 1992. Po toj bolesnoj logici, izgleda da su Tudjman i Milošević prvo dogovorili da Ravno pripadne Srbima, pa su se na nekom drugom sastanku (komedijaški Haaški svjedok i sadašnji, (2002.), hrvatski predsjednik Mesić nabrojao je ravno 48 sastanaka Tudjmana i Miloševića tijekom rata- što bi značilo rekordersko sastančenje jedanput mjesečno. Društveni ljudi, nema što.) predomislili, pa je onda Ravno pripalo Hrvatima. Valjda su se tako dogovarali i razdogovarali cijeloga rata, te se crta bojišnice pomicala kako bi oni uglavili na tim stalnim sastancima. Isto- ako su se dogovorili o "podjeli BH", normalno je pretpostaviti da su se dogovorili i o Hrvatskoj, koja je sigurno za hrvatskog predsjednika Tudjmana bila prioritet. No, sudeći po eskalaciji rata, po pokušaju atentata na Tudjmana (koji je izvršilo zrakoplovstvo JNA, pod kontrolom Miloševića) dok je u Zagrebu pregovarao s Antom Markovićem, predsjednikom jos formalno postojeće Jugoslavije)- ili od dogovora nije bilo nije bilo ništa, ili se od nas očekuje da prihvatimo suludu ideju da je Tudjman dogovorio da ga ubiju (mogućnost da je i atentat bio fingiran- nemoguća je zbog nazočnosti Markovića i Mesića, kao i cijelog tijeka događaja u sastanku.) Doda li se tomu da je najveća vojna operacija tijekom rata u Bosni i Hercegovini bila bitka između Hrvata i Srba za Bosansku Posavinu, kao i to da se konačna crta razgraničenja Hrvata i Srba u B&H, dogovorena u Daytonu, nije poklapala ni s jednim zemljovidom koji je kružio u novinarskim i političarskim kuloarima sklonima teoriji “hrvatsko-srpske urote”- za bilo koju racionalnu osobu bajka o dogovoru postignutome u Karadjordjevu pada u vodu.


http://www.hercegbosna.org/ostalo/hrvstrat.html

 

Mit o bosanskome jeziku

Bosanski jezik je naravni sljednik bivšega «srpsko-hrvatskoga» jezika i trebao bi biti jedinim službenim jezikom u Bosni i Hercegovini. Srpsko-hrvatski (ili, rjeđe, hrvatsko-srpski) je zapravo jedan standardni jezik koji se raspao zbog nacionalističke politike (prije svega hrvatske i srpske). Sam je bosanski jezik ne samo sljednikom srpsko-hrvatskoga jezika, nego je, u ovome obliku kakav je u porabi u bošnjačko-muslimanskima medijima, i autentični jezik cijele Bosne i Hercegovine, spominjan u jezikoslovnim djelima i književnosti bar četiri stoljeća pod imenom bosanski jezik kao jedini narodni jezik u Bosni.


Stvarnost

Srpsko-hrvatski je politički konstrukt koji nikada nije postojao kao jedan standardni jezik. I Međunarodna je organizacija za standardizaciju (ISO) sa sjedištem u Švicarskoj, različito označila hrvatski i srpski u sustavu univerzalne decimalne klasifikacije: hrvatski kao UDK 862 (kratica hr), a srpski kao UDK 861 (kratica sr), dok se «srpsko-hrvatski» još pojavljuje kao izvedeni jezik bez posebnoga broja, u vidu «prijeklopa brojeva» 861/862 (kratica sh). Hrvatski i srpski književni jezici imali su zasebne tijekove standardizacije (koji su se preklapali nekoliko desetljeća), dok je bosanski jezik (adekvatniji bi naziv bio «bošnjački jezik») tek sada u fazi konačnoga oblikovanja standarda. To, što su se sva tri jezika iskristalizirala na osnovici novoštokavskoga dijalekta ne znači previše: jezikoslovlje je puno bliskih, a priznato različitih standardnih jezika nastalih na sličnoj ili istoj dijalekatskoj osnovici. Primjeri su, npr:
-indonežanski i malajski
-hindi i urdu
-bugarski i makedonski
-norveški i danski

Hrvatski i srpski standardni jezici se razlikuju u:

1.grafiji (latinica i ćirilica)
2.fonetici (oko 100 zakona u akcentuaciji)
3.gramatici i sintaksi (oko 100 zakona)
4.pravopisu (iako oba jezika rabe fonološki pravopis, u hrvatskome je nazočno morfonološko načelo u nizu propisa, dok se srpski jezik sve više «fonetizira» u pravopisnim odredbama)
5.morfologiji (preko 300 pravila)
6.semantici (razlike u semantici su previše složena ustroja da bi se prikazale u ovako kratkom prijegledu)
7.rječniku ( oko 30% različitih riječi koje su isključivo hrvatske ili srpske. U rječniku od 100.000 riječi, oko 40.000 je različito; po procjeni hrvatskoga jezikoslovca Dalibora Brozovića u korpusu od 500.000 riječi, hrvatski i srpski se razlikuju u 150.000 leksema)

Grafički pokazatelj nepostojanja «srpsko-hrvatskog» jezika primjer je prijevoda djela švicarskoga psihologa C.G.Junga «Psihologija i alkemija». Ta knjiga, prevedena na hrvatski 1986., pojavila se u srpskome prijevodu 1999.-ali tako što je prevedena s hrvatskoga, a ne s njemačkoga izvornika. Hrvatski prijevod i srpski «prijevod prijevoda» razlikuju se, čak ako se i zanemare razlike u pismu (latinica i ćirilica) i u dijalekatskoj osnovici standardnoga jezika (jekavski i ekavski), praktički na svakoj stranici knjige, u rječniku, pravopisu, sintaksi i semantici. Budući da je često u porabi analogija po kojoj bi odnos hrvatskoga i srpskoga bio sličan onomu britanskoga i američkoga engleskog jezika- vidljiva je nesuvislost te usporedbe jer je prijevod s britanskoga na američki engleski (i obratno), jednostavno nemoguć.

Samo ime «bosanski jezik» je u prošlosti najčešće bilo u porabi za štokavski ikavski i/ili štokavski jekavski dijalekt. Taj pojam, koji su od 17. do 19. stoljeća rabili hrvatski pisci i jezikoslovi, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u značenju štokavskoga izraza slovinskoga-ilirskoga-hrvatskoga jezika, ne može poslužiti potkrjepom o navodnoj povijesnoj utemeljenosti suvremenomu standardnom jeziku Bošnjaka-muslimana, s tendencijom da se sadašnja norma bošnjačkoga jezika prikaže kao prirodni sljednik svih djela u kojima je spomenut izraz «bosanski jezik».

Profili standardizacija jezika:

Hrvatski standardni jezik


-prvi je hrvatski rječnik «Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum-Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae», Venecija 1595. Do sredine 19. stoljeća objavljeno je još desetak hrvatskih rječnika, od Mikaljina «Blago jezika slovinskoga» (Loreto 1649.) do Mažuranić-Užarevićevog «Njemačko-ilirskog slovara» 1842.

-prva hrvatska gramatika je «Institutionum linguae illyricae libri duo», 1604., isusovca Bartula Kašića. Do normativne «Gramatike hrvatskoga jezika za niže razrede srednjih škola» Tome Maretića 1899., tiskano je blizu dvadeset gramatika. (Interesantno je napomenuti da je Kašić auktor prijevoda cijele Biblije (Stari i Novi Zavjet, 1622.-1636.) u raskošnom štokavsko-jekavskom idiomu stiliziranom prema izrazu književnosti Dubrovnika zrele Renesanse. Taj je prijevod, koji nije tiskan zbog političkih razloga, po svomu jezičnom izrazu (osim u grafiji/slovopisu) jednako blizak modernomu hrvatskom jeziku kao francuski njegova suvremenika Montaignea sadašnjemu francuskom, ili engleski Shakespearea modernom engleskom jeziku. No, Kašićev utjecaj u standardizaciji hrvatskoga jezika je najjače djelovao preko «Rituala rimskog», 1636.)

http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20001205/prilozi.htm

http://www.ffdi.hr/zivot/99-2-1.html

-hrvatski je standardni jezik nastao na temelju hrvatske književnosti, s presudnim periodom 2.polovice 18.st. za uvedbu novoštokavskog idioma, te standardizacijom grafije/slovopisa u doba Ilirskog pokreta u 1830im godinama. Također, u nekim je pravopisnim rješidbama pod utjecajem Karadžić-Daničićeve norme, prvenstveno u periodu tzv. "hrvatskih vukovaca" na prijelazu 19. u 20. stoljeće.

Osnovne značajke:

-standard je novoštokavski, ali uz toleranciju i asimilaciju ostalih hrvatskih narječja (čakavskog i kajkavskog). Hrvatska književnost na štokavskom narječju traje više od 5 stoljeća, od renesansne dubrovačke, dalmatinske i bosanske književnosti (Menčetić, Bunić, Zlatarić, Držić, Vetranović, Divković, Nalješković), preko ključnih autora novoštokavskoga narječja u 18.stoljeću (Kačić-Miošić, Relković, Grabovac, Kanižlić) do konačne uoblike u 19.stoljeću. No-hrvatski jezik je asimilirao i značajnu literaturu i leksikografiju napisane na čakavskome narječju (Marulić, Hektorović, Zoranić) i kajkavskom (Habdelić, Belostenec, Brezovački), te hibridnom čakavsko-kajkavskom (Zrinski, Frankopan, Ritter-Vitezović). Stoga, iz situacije hrvatskoga jezika kao «jedinstva narječja» (unio dialectorum) sa štokavskim narječjem kao stožerom, ali ne isključivim jezičnim zakonodavcem- sve se više odbacuje pomalo umjetna podjela na tri narječja, tim prije što su neki «štokavski» poddijalekti bliži po mnogim odlikama određenim «čakavskima», nego drugima štokavskima (a i izraz je osnivača dubrovačke književnosti na hrvatskome narodnom jeziku, Šiška Menčetića i Džore Držića, koje povijesno jezikoslovlje smatra začetnicima današnjega hrvatskoga književnoga jezika, miješani štokavski jekavsko-ikavski protkan brojnim čakavskim dijalekatskim značajkama)

-jezično čistunstvo koje se odlikuje tvorbom neologizama kad god je to moguće, bilo za žive jezike, bilo za klasične ili orijentalne. Ukratko-hrvatski je tvorbeni jezik, što je vidljivo od velikih jezikotvoraca 19.stoljeća (Mažuranić, Užarević, i, najviše, Šulek) do 20. stoljeća, u djelatnosti Ladana i Laszloa..

-naslanjanje na hrvatsku književnu baštinu, te postupna gradba novih oblika u skladu s tom baštinom. Kontinuitet tradicije od 9 stoljeća pismenosti i književnosti na glagoljici, hrvatskoj ćirilici i latinici (pisanim crkvenoslavenskim jezikom hrvatske recenzije i narodnim hrvatskim jezikom). Umjereni fonološki pravopis, uz tendenciju sve vece preoblike standarda u tvorbeni ili fonološko-morfonološki pravopis.

http://www.hercegbosna.org/ostalo/jezik.html

 

Srpski standardni jezik

-prvi srpski rječnik je «Srpski rječnik» Vuka Karadžića, tiskan u Beču 1818. Dio toga izdanja je i prva srpska gramatika.

-srpske književnosti na narodnome srpskom jeziku prije pojave Vuka Karadžića nije bilo. Iako su neki jezikoslovi, pisci i kulturni djelatnici u 18. i početku 19. stoljeća (Dositej Obradović, Gavrilo Venclović, Sava Mrkalj) pokušavali reformirati srpski jezik i pismo, praktički sva je književnost do Vuka Karadžića pisana na srpskoj verziji crkvenoslavenskog, kao i na hibridnom «slovjenskom», tj. miješanom rusko-crkvenoslavenskom jeziku koji su favorizirali velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.

Suvremeni je srpski jezik nastao je na temelju tzv. Karadžic-Daničićeve norme, koja ima sljedeće značajke:

a) inzistiranje isključivo na novoštokavskim pučkim govorima kao izvoru sveukupne jezične norme, bez dozvole utjecaja drugih srpskih govora, bilo neštokavskih (torlački), bilo ne-novoštokavskih (zetski dijalekt, elementi kosovsko-resavskog)

b) jezični purizam/čistunstvo u odnosu na slavenoserpski jezik, tj. izbacivanje "slovjenizama" koji su se ugnijezdili u slavenoserpskom i ruskoslovenskom. Ravnodušnost prema stranim riječima drugoga podrijetla (njemačkog, francuskog, turskog,...), kao i asimilacija tih riječi u srpski leksik. Nesklonost spram novotvorenica/neologizama.

c) tendencija prema sve većoj "fonetizaciji" pravopisa, kao i odbacivanje starije srpske jezične baštine. Zazornost spram jezika urbane civilizacije bilo kojega povijesnog razdoblja, te potpun oslon na folklornu kulturnu baštinu.

Ta je «klasična» norma uglavnom rastočena uslijed više činitelja. Dio a) je propao zbog sve većeg utjecaja beogradskog i vojvođanskih govora, te upliva ne-novoštokavskih srpskih govora iz područja uže Srbije, a pogotovo torlačkog neštokavskoga govora, i to najvećma na polju skladnje/sintakse. Dio b) je "okrnjen" u tom smislu što se veliki dio "slovenizama" vratio u vokabular preko Srpske pravoslavne crkve, i to kao dio vjersko-kulturne baštine. Dio c) još nije riješen do sada, jer postoje dosta jake oscilacije u stabilnosti pravopisne norme, koje su uvjetovane samom naravi srpskog jezika, a dijelom i političkim odlukama.

http://www.rastko.org.yu/isk/isk_04_c.html

Bošnjački, odnosno, bosanski standardni jezik

Bošnjački jezik (što je u hrvatskome službeno ime toga jezika, kojega Bošnjaci-muslimani zovu “bosanski jezik”) je počeo proces standardizacije početkom 90ih godina 20.stoljeća. Prijašnji jezični izraz Bosanskih Muslimana je oscilirao (uostalom, kao i Hrvata i Srba ). Prvi rječnik kojega je autor Bošnjak (dovršen 1631. kao «Makbul-i 'arif», a bolje poznat pod popularnim nazivom «Potur-Šahidi» napisan po uzoru na sličan perzijsko-turski rječnik «Tuhfe-i Šahidi» turskoga pjesnika Ibrahima Šahidija), djelo je Hevaji Uskufije. Radi se o rimovanome bošnjačko-turskom rječniku štokavsko-ikavskoga narječja. No, za razliku od Hrvata koji su do sredine 19.stoljeća tiskali desetke rječnika i gramatika (o književnosti na narodnome jeziku već je dovoljno rečeno), Bošnjaci-muslimani nisu imali razvijenu književnost i leksikografiju koja bi tvorila kontinuitet od književnih početaka do modernoga doba. Stoga, tijekom 19.stoljeća (koje je bilo ključno za konačnu uobliku hrvatskoga i srpskoga jezičnoga standarda ), Bošnjaci su kao nacija u nastajanju jednostavno ignorirani, a u samoj je Bosni i Hercegovini postupno (a najviše u obje Jugoslavije) nametan hibridni “srpsko-hrvatski jezik”. Taj je jezični križanac sve više oblikovan kao srpski jezik ijekavskoga izgovora, pisan pretežito na latinici. Srbizacija jezika je bila najvidljivija u području rječnika (uz simboličnu nazočnost pokoje hrvatske riječi e da bi se stvorio dojam o tobožnjem “jedinstvu” jezika), ali i u morfologiji, sintaksi i semantici. Taj i takav “srpsko-hrvatski” je poslužio potkom za oblikovanje specifično bošnjačkoga standardnoga jezika, i to pod povijesnim imenom “bosanski jezik”-s kojim nema nikakva kulturološkoga ili nacionalnog kontinuiteta. Naime, osim u raspršenim iskazima putopisaca i sličnim za filologiju bezvrijednim iskazima, pojam “bosanski jezik” su rabili ponajviše Hrvati, kako u Hrvatskoj (osnivač hrvatskoga jezikoslovlja Bartul Kašić), tako i u Bosni i Hercegovini ( franjevački pisci Divković, Posilović, Sitović, Bandulović,..)-i to ne u smislu nacionalnoga imena jezika, nego kao oznaku za štokavski ikavski govor (kod Kašića suprotstavljen dubrovačkomu štokavsko jekavskomu) ili za miješani štokavsko ikavski-jekavski, jezik franjevačke književnosti srednje Bosne. Taj je pojam bio podređen glavnomu nazivu za ondašnji stilizirani hrvatski jezik, koji je najčešće označavan kao “ilirski” ili “slovinski”. Stoga, postanak suvremenoga bošnjačkoga standardnog jezika je moderna pojava koja nema povijesnoga utemeljenja u četiristoljetnoj leksikografskoj tradiciji hrvatskoga jezika koja je nastala velikim dijelom i na tlu sadašnje Bosne i Hercegovine. Ili, kraće rečeno- moderni bošnjački književni jezik je zatečeni “srpsko-hrvatski” hibrid koji je u procesu preoblikovanja leksika (sve veća nazočnost orijentalizama islamske provenijencije) i manjega broja fonetskih promjena (uvedba fonema “h” u pravogovoru i pravopisu- otprilike dvadesetak riječi). U ostalim je značajkama (srpski i hrvatski leksički dubletizam, pravopisu, sintaksi i semantici) bošnjački jezik ostao prijeslikom prijeratnoga “srpsko-hrvatskoga” križanca. Sve navedene značajke ne bi, sa sociolingvističkoga stanovišta, puno značile da se umjesto naziva “bošnjački jezik” (koji, usput, ima povijesnu potvrdu kao i “bosanski jezik”) zbog dnevnopolitičkih razloga bošnjačko-muslimanska ideološka elita nije opredijelila za ime “bosanski jezik”. Tako je jezik Bošnjaka nazvan ne po naciji (kao što je slučaj s hrvatskim, srpskim, francuskim ili ruskim), nego po zemlji (tako bi mogao postojati švicarski ili belgijski)- što je više nego vidljiva nakana da se još nedovoljno standardizirani jezik jedne od triju nacija koje žive u Bosni i Hercegovini pokuša nametnuti kao zemaljski ili državni jezik za cijelu B&H.

http://www.bosnjacki-front.com/jezik/jezik.shtml

http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20021125/bih01.asp


Mit o predratnoj Bosni i Hercegovini kao međunacionalnoj idili

Narodi u jugoslavenskoj komunističkoj republici Bosni i Hercegovini živjeli su životom međunacionalne harmonije (ili, bar, tolerancije), koju su razrušile uvezene šovinisticke ideologije, strane domaćim "Bosancima". Kad se eliminira ili suzbije razbijački utjecaj susjeda, prije svega nacionalističkih ideologija i agitatora iz Hrvatske i Srbije, situacija će se već nekako normalizirati i "harmonizirati".


Stvarnost

Bosna i Hercegovina je zemlja snažnih višestoljetnih međunacionalnih i međuvjerskih tenzija i sukoba. Kao izvorno europska kršćansko-katolička zemlja (s dijelom pravoslavnih žitelja u krajevima koji graniče sa Srbijom i Crnom Gorom) osvojena je u doba osmanske islamske ekspanzije. Tijekom osmanske vladavine, značajan dio okupirane populacije se islamizirao i stekao u očima preostaloga katoličkog, kao i domicilnoga te pridošlog kršćansko-pravoslavnog stanovništva, status koji imaju moderni kolaboracionisti. Dapače, aktivno sudjelovanje Bosanskih Muslimana u ulozi tlačitelja i vojnika na strani turskog carstva, što u teroriziranju domaćeg pučanstva, a ponekad i kao glavnine osmanskih postrojbi u 350-godišnjem ratovanju protiv hrvatskih i srpskih suvjernika i istorodnika- sve to čini samu tezu o prestabiliranoj harmoniji u Bosni i Hercegovini grotesknom glupošću. Doda li se tomu narasla plima mržnje izmedju Srba i Muslimana nakon srpskih ustanaka početkom 19.stoljeća i konstituiranje srpske države praćene etničkim čišćenjem (pokoljima, silovanjima, paležom i protjerivanjima) Muslimana iz Srbije, kao i narastajući antagonizam između hrvatske i srpske nacionalne ideologije, što datira od sredine 19.stoljeća- teza o "urođenim" dobrosusjedskim odnosima je ogoljena u svoj apsurdnosti. Tijekom 20. stoljeća to je teško povijesno nasljeđe još opterećeno i krvavim ratovima (u drugom je svjetskom ratu B&H imala procijenjene ratne gubitke od 328.000 ljudi, i to stradalih najviše u međunacionalnim obračunima-što je brojka viša nego za mnogoljudnije Srbiju ili Hrvatsku) , kao i dugogodišnjom monarhofašističkom represijom te komunističkom diktaturom- što nije moglo biti potrto glumljenom i partijskom represijom provođenom politikom “bratstva i jedinstva” koja je smjerala uništiti drevne nacionalne privrženosti i stvoriti amorfnu “bosansku raju” kojom bi se lako manipuliralo, nego je rezultiralo još većom zatrovanošću međunacionalnih odnosa ionako obilježenih višestoljetnom netrpeljivošću.

U periodu komunističke vladavine (1945.-1991.) Bosna i Hercegovina je bila "trostupanjski" piramidalno ustrojena: privilegirana klasa, s neprijepornom dominacijom od policije do naobrazbe i gospodarstva, bili su Srbi, što zahvaljujući svojoj relativnoj brojnosti, "zasluzi" stradanja u NDH (još pojačanom manipulacijom statistikama), premoći u komunističkom aparatu, kao i ulozi produžene ruke beogradskog centralizma svojih sunarodnjaka.

Na drugom mjestu su dolazili Bosanski Muslimani, koje je vlast podupirala kao nositelje "državotvornih" tendencija u BiH i protutežu srpskim i hrvatskim nacionalnim ideologijama koje su gledale na BiH kao na dio svojih nacionalnih država. Doda li se tomu uloga “neutralizirajućega čimbenika” u jugoslavenskoj nacionalno-političkoj križaljci, te položaj visokonatalitetne skupine koja je, odričući se mnogih orijentalno-islamskih zasada, ipak dobro došla kao most prema islamskim zemljama u Pokretu Nesvrstanosti, kao i zahvalnost komunističkoj Jugoslaviji koja im je priznala status nacije, te uspješnu indoktrinaciju kojom su "uspjeli" zaboraviti svoje masovno sudjelovanje u oružanim snagama NDH- Bosanski Muslimani su postali faktor broj 2. u Bosni i Hercegovini i jedni od najžešćih pristaša jugoslavenske fantazme.

Hrvati, kao najmalobrojniji i najsumnjiviji element, nosili su stigmu "reakcionarnog" katoličkog naroda. Optuživani za genocide i brutalnosti NDH (od kojih su Muslimani dobrohotno ekskulpirani, a Srbi su, kao glavni komunistički krvnici još i uživali privilegije posljedaka ratnih zločina), trpjeli su sudbinu građana drugoga reda. Stalno sumnjičeni i policijski proganjani, njihova etnička područja svjesno gospodarski zanemarivana, prisiljavani na emigraciju (od ekonomskih emigranata iz BiH, Hrvati , koji su činili oko 1/5 stanovništva, davali su preko 2/3 emigranata), uz potiskivanje hrvatskog jezika i nametanje srpskog, od školstva do medija- Hrvati su bili posebno podvrgnuti totalitarnom policijskom režimu (hrvatski narod je, u prosjeku, činio 20% pučanstva B&H, a “davao” je preko 70% političkih zatvorenika u toj republici): sve s ciljem depopulacije i eliminiranja hrvatske nacije kao "kancerogenog" elementa koji priječi ostvarenje komunističkog totalitarnog raja na zemlji.
Stoga je, pogotovo ako se uzme u obzir različita sudbina i stremljenja ta tri naroda u doba komunističke Jugoslavije- potpuno besmisleno zazivati to razdoblje kao vrijeme tobožnje harmonije i primjer nekonfliktnih međunacionalnih odnosa.

Jedna od teza koje se uporno sugeriraju je sljedeća: visoki stupanj etnički "miješanih" brakova i obitelji je pokazatelj, neka vrsta lakmus papira, urođene tolerancije i suživota među Bosancima svih vjera i nacija. Također, po tim tvrdnjama, većina je bosansko-hercegovačkog pučanstva živjela izmiješano, tako da nije bilo moguće, bez rata, prostorno odvojiti B&H nacije.

No, brojke ne potvrđuju tu pojednostavljenu sliku.

Istina je da je, u usporedbi s razdobljem do 2.svjetskoga rata, broj etnički miješanih brakova i obitelji u Bosni i Hercegovini dramatično porastao. Ali- taj je porast lako objašnjiv mješavinom modernizacije, povećane mobilnosti stanovništva, te popuštanjem ili nestankom tradicionalnih oblika života, kao i komunističkom jugoslavenskom indoktrinacijom koja je preferirala etničko miješanje kao neku vrstu garanta za opstojnost jugoslavenske zajednice. Ono što se elegantno previđa je da su međuetnički/vjerski brakovi činili manje od 5% brakova u svakoj B&H naciji ( hrvatskoj, srpskoj, muslimansko-bošnjačkoj), kao i da se većina tih brakova raspala (s često drastičnim posljedicama) zajedno s nestankom komunističke Jugoslavije (tako je nestala i pseudo-nacionalna kategorija "Jugoslavena", koji su po popisu iz 1991. činili 5.5% stanovništva, skoro isključivo u većim urbanim središtima).
Očito je da su temelji na kojima je većina njih počivala bili jednako truli kao i državna zajednica koja ih je protežirala. Što se pak tiče teze o navodnoj prostornoj neodvojivosti BH naroda, podatci su sljedeći: samo je 28.3% (osim Sarajeva) pučanstva Bosne i Hercegovine živjelo u područjima ( gradovi, sela i općine) etničke "izmiješanosti". Veći gradovi (prije svega Sarajevo) imali su relativno visok postotak višenacionalne raznolikosti (ostali, kao Banja Luka, Zenica i Tuzla, u puno manjoj mjeri)-no, oni su činili svega 18.8% sveukupnoga stanovništva. Velika je većina žiteljstva živjela u homogenim jednonacionalnim sredinama (koje su, u gradovima srednje veličine, zadržale obilježje koje su imala i veća urbana središta prije 2.svjetskog rata: prirodnu segregaciju u stanovanju, tj. život u nacionalnim "getima").

Tvrdnja o navodnoj međuetničkoj idili koju su razorile "uvezene" nacionalističke ideologije, prije svega Srba i Hrvata, je primjerak iz standardnoga repertoara nesuvislosti. Dapače, i u povijesti, kao i u suvremenosti, veliki je broj hrvatskih i srpskih nacionalnih ideologa podrijetlom ili djelovanjem iz Bosne i Hercegovine- i to od kulturnopovijesno znamenitih djelatnika do zagriženih ekstremističkih šovena. Na srpskoj strani tu su Petar Kočić, Aleksa Šantić, Vasa Pelagić, Atanasije Šola (kao i Gavrilo Princip, četnički vojvode Dangić i sada Šešelj,..). Među istaknutim hrvatskim nacionalistima su Lovro Sitović Ljubušak, Grga Martić, Ademaga Mešić (kao i Ante Pavelić i Andrija Artuković). Ako se uzme u obzir da je mjesto najkrvavijeg međunacionalnog razračunavanja u 20.stoljeću na prostoru bivše Jugoslavije bilo područje Bosne i Hercegovine ( i u 2.svjetskom ratu, kao i u ratovima koji su pratili raspad SFRJ), te da je broj političkih zatvorenika ("nacionalista") tijekom komunističke vladavine iz Bosne i Hercegovine (neki primjeri su Šešeljev proces u Sarajevu, kao i politički procesi Izetbegoviću i ostarjelim "mladim Muslimanima") bio veći od onih iz bilo koje druge jugoslavenske republike osim Hrvatske- sve to govori da je ono što zapadni protektori aprioristički odbacuju kao "nacionalističku optiku" zapravo način života nacija koje žive u Bosni i Hercegovini.
Može se reći da je nakon međunarodnog priznanja Bosna i Hercegovina postala država bez nacije (tj., "bosanske"- u stvarnosti postoji ne jedna, nego tri nacije koje imaju često radikalno suprotstavljene nacionalne težnje i interese.) Krunski dokaz lažnosti teze o navodnoj "urođenoj sklonosti međunacionalnoj harmoniji" koju su, eto, razorili uvezeni nacionalistički agitatori, parlamentarni su izbori održani 2002. Uz više nego kooperativne susjede koji su se prema svojim sunarodnjacima u B&H ponijeli podložničko-ignorantski (Hrvatska i Srbija
su dobile nove režime, nimalo sklone antagoniziranju EU i USA), i uz upravo neukusnu
promičbu EU protektora za njihove pseudo-multietničke klijentske političke stranke, stari "nacionalistički" tabori su trijumfirali, razotkrivši svu bijedu multi-kulti izbornog i post-izbornog inženjeringa, kao i duboku ukorijenjenost nacionalne samosvijesti kod Hrvata, Srba i Bošnjaka-muslimana u Bosni i Hercegovini- koja je i intenzivnija nego u njihovih sunarodnjaka u susjednim državama. To je bio najbolji epitaf tvrdnji o "uvezenim nacionalizmima".

http://www.hercegbosna.org/ostalo/trizvijeri.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/zlovel.html

 


Mit o bosanskoj naciji

Verzija 1.

Starija povijest Bosne i Hercegovine, u razdoblju prije turskoga osvojenja 1463., a i tijekom osmanske vladavine, nema pouzdanoga spomena hrvatskoga i srpskoga imena. Te su dvije bosansko-hercegovačke nacije «stvorene» tek u 19. stoljeću, i to najviše u doba Austro-Ugarske vladavine. Prije toga sve tri konfesije: katolička, pravoslavna i islamska imale su jedinstvenu, bošnjačku ili bosansku nacionalnu samoidentifikaciju. Hrvatska i srpska nacija su «uvezene» promičbom susjednih zemalja u cilju rastakanja potencijala državnosti Bosne i Hercegovine. No, suvremeni će procesi djelovati u smjeru poticajnom po preporod bosanske nacije: spoj modernih povijesnoznanstvenih spoznaja koje su razobličile hrvatske i srpske historiografske megalomanije i krivotvorine, svjetskopovijesnih silnica koje su protivne grabežljivim šovinizmima poput hrvatskih i srpskih, te odlučnost međunarodne zajednice da ustraje na državnosti Bosne i Hercegovine-sve će to donijeti ploda. Srpski i hrvatski nacionalizmi, kada uvide da nemaju realnu perspektivu za ostvarenje svojih planova o komadanju B&H, rastočit će se u samoj Bosni i Hercegovini- jer su ionako substancijalno prazni budući da počivaju na velikoj povijesnoj obmani i laži. Zagriženi će hrvatski i srpski nacionalisti sami napustiti područje B&H, dok će se preostali katolici i pravoslavci vratiti u okrilje bosanske nacije kojoj su u najtežemu razdoblju ostali vjerni jedino Bošnjaci- Bosanci muslimanske vjeroispovijedi.

Stvarnost

Suvremena bošnjačka historiografija obiluje tezama poput onih opisanih u gorenavedenome tekstu. Iako neupućenomu čitatelju mogu djelovati ekstravagantno i iskarikirano, te i slične tvrdnje o tobožnjoj povijesnoj «neukorijenjenosti» hrvatstva i srpstva na tlu današnje Bosne i Hercegovine predstavljaju glavnu duševnu hranu bošnjačko-muslimanskomu šovinizmu, kao i sve nazočniju dogmu koja dominira velikim (možda i pretežitim) dijelom muslimanskoga naroda. Činjenice da povijesna istraživanja ne potkrjepljuju pridavanje bosanskomu imenu etničkih značajki (nego samo teritorijalno-političkih) ni u srednjovjekovnome razdoblju, a kamoli u doba osmanske vladavine, kao i to da su hrvatska i srpska imena i narodi trajno nazočni na području sadašnje Bosne i Hercegovine (koja je prostorno opsežnija od srednjovjekovnih Bosne i Huma)- ne znače puno novokomponiranim nacionalnim ideolozima. Koliko god se povijesnih dokumenata podastrlo, koliko god takve i slične teze izazivaju jedino podsmijeh i prijezir neideologizirane stručne javnosti (i domaće i inozemne), koliko god je sama predočba o nacionalnim «ekstremizmima» (u ovome slučaju hrvatskim i srpskim) koji su, navodno, nastali «zabunom» uslijed pogrješne nacionalne identifikacije absurdna i nesuvisla bez premca čak i u ideološkim polemikama-ne može se poreći da navedena bajka čini integralni dio rastuće bošnjačko-muslimanske nacionalne sebesvijesti, te sukladno tomu i jedan od orijentira za ponašanje prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima i Srbima. Nebuloza o «bosanskoj naciji» s rodoslovom još od predkršćanskih vremena nije nikakva nevažna fantazija marginalnih društvenih podskupina unutar muslimanskoga etnosa, nego čini jedno od temeljnih žarišta nacionalne kristalizacije Bošnjaka-muslimana. Toj je fikciji najčešće pridružena stara želja za etnički i vjerski čistom nacionalnom državom Muslimana, pa samoobmana o «povijesnoj prijevari» kojom su «stvoreni» Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini pervertiranom logikom završava u fantaziji u kojoj je, bar u projekciji, ostvaren san o Herceg Bosni bez Hrvata i Srba-«od Trebinja do Brodskijeh vrata nema Srba ni Hrvata» (sama je fantazmagorija o navodno mogućem rashrvaćivanju Hrvata i rasrbljivanju Srba u B&H, te «vraćanju» istih u nepostojeću bosansku naciju ironičan komentar o stabilnosti i utemeljenosti same bošnjačko-muslimanske nacije čiji pripadnici ozbiljno razmatraju takav rasplet situacije kao realnu mogućnost.) Dovoljno je reći da takva «umovanja» ne zaslužuju ozbiljnije povijesnoznanstvene raščlane, nego su jedino pokazateljem sociopatologije nazočne unutar bošnjačko-muslimanske nacionalne zajednice.

http://www.hercegbosna.org/ostalo/povijestbih.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/hrvatskiulog.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/sredobos.html

Verzija 2.

Starija povijest Bosne i Hercegovine, u razdoblju prije turskoga osvojenja 1463., a i tijekom osmanske vladavine, nema pouzdanoga spomena hrvatskoga i srpskoga imena. Te su dvije bosansko-hercegovačke nacije «stvorene» tek u 19. stoljeću, i to najviše pod utjecajem hrvatske i srpske nacionalne propagande. Prije toga sve tri konfesije: katolička, pravoslavna i islamska imale su jedinstvenu, bošnjačku ili bosansku nacionalnu samoidentifikaciju. No, vrijeme je definitivno učinilo svoje: bosansko-hercegovački katolici i pravoslavci su se nepovratno opredijelili za hrvatsku i srpsku nacionalnu pripadnost, pa se bosanska nacija otada može vezivati jedino i isključivo za Muslimane, koji su zasluženo preuzeli tradicionalno ime “Bošnjaci”, budući da su jedino oni ostali vjerni nacionalnoj ideji Bosne kao suverene nacionalne države koja nije ni hrvatska ni srpska. Zbog svega toga, osnovano je tvrditi da su Hrvati i Srbi u B&H “proigrali” pravo na odlučivanje o sudbini Bosne i Hercegovine-budući da su se odrekli bosanskoga identiteta u korist nacionalno-političkih programa susjednih nacija, hrvatske i srpske.


Stvarnost

Prethodno navedena shematizirana priča o etnogenezi može biti raščlanjena na sljedeće komponente:

1.tvrdnja o nacionalnoj odrednici sadržanoj u bosanskome imenu tijekom srednjovjekovne bosanske političke jedinice (banovine, a potom i kraljevstva) vrlo je upitna iz više razloga:

a) nema povijesnoga kontinuiteta po kojemu bi bilo koja nacija u sadašnjoj Bosni i Hercegovini ostala vjerna predosmanskomu kulturnocivilizacijskom nasljeđu i pri tome zadržala bosansku etničku samosvijest. Glavni baštinici predturske bosanske kulture i povijesnoga sjećanja, Hrvati Bosne i Hercegovine, sačuvali su, preko institucije franjevačke provincije Bosne Srebrene, predaju o starijoj prošlosti i tradiciji-no, samo kao jednu, subnacionalnu razinu pripadnosti podređenu općoj, hrvatskoj nacionalnoj identifikaciji. Glede ostalih nacija koje žive u B&H: Bosanski Muslimani svoj nacionalni postanak vežu za Osmansku vlast i odanost islamskomu kulturnocivilizacijskomu krugu, te je predturska baština (dobrim dijelom sačuvana u katoličkim crkvama i samostanima) za njih, i na emocionalnoj i na etničko-identifikacijskoj razini, nešto posve strano; Srbi pak, iako autentični baštinici pravoslavnoga udjela u kulturi srednjovjekovne bosanske države, zbog pretežito katoličkoga karaktera te države i civilizacijske povezanosti iste s hrvatskim srednjovjekovnim prostorima od Slavonije do Dalmacije, također nisu zadržali sjećanje na staru državu u svojoj nacionalnoj tradiciji, niti smatraju da je bosansko ime dostatno da izrazi njihov nacionalni identitet.

b) sam naziv «Bosanci» je tijekom povijesti prošao mnoge promjene. Izvorno ime «Bošnjanin» (u latinskim vrelima sing. «Bosnensis») prvotno označuje jedino pripadnika srednjovjekovne bosanske političke jedinice. U početcima osmanske vladavine «Bošnjak» (turcizirano povijesno «Bošnjanin») ime je za podanika kršćanske vjeroispovijesti, dok se izraz «Bosnalu» odnosio na islamizirano domaće pučanstvo. Potom, za ustaljene turske vlasti, riječ «Bošnjak» označavala je svakoga pripadnika zemlje Bosne («Bošnjak-milleti»), pa i izraz «Bošnjak-kavmi» znači samo bošnjački narod-za što je prikladniji bio naziv «Bošnjak-taifesi», koji se sreće kao odrednica za stanovnika Bosne u narodnosnom ili «plemenskom» značenju. No, to je bila samo jedna od oznaka koju je vlast teokratske islamske imperije rabila u svojemu birokratskom aparatu-samomu je duhu osmanskoga carstva bila strana bilo kakva ideja o nacionalnome okupljanju ijednoga dijela prostranoga imperija, a kamoli i sama pomisao da bi muslimani i kršćani neke vojno-političke jedinice tvorili ikakvu nadkonfesionalnu zajednicu. Već u razdoblju sustavne islamizacije od 15. do 18. stoljeća postoji prepoznatljiva diferencijacija u znaku trojnoga sastava na vjersko-narodnosnoj osnovi. Sami su pak narodi koji nastavaju BiH za sebe upotrebljavali različite nazive: od «Bošnjak» u cijelome spektru značenja, s težištem na teritorijalno-zemaljskoj oznaci, preko niza lokalnih i konfesionalnih imena, do modernih nacionalnih. Kod Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini su u 19. stoljeću definitivno nadvladala nacionalna imena, potisnuvši starije konfesionalne i regionalne označitelje. Paradoks je da je jedno od najstarijih povijesno-teritorijalnih imena (doduše, u modificiranome turskom obliku), Bošnjak, postalo «najmlađim» nacionalnim imenom-«plebiscitarno» je usvojeno 28. rujna/septembra 1993. na 2. Bošnjačkom kongresu kao novo-staro ime za pripadnike naroda koji se dotada službeno zvao Muslimani. Iz svega je toga vidljivo da suvremeni naziv «Bošnjaci», iako povijesno utemeljen i nazočan bar pet stoljeća, u ovome reduciranom opsegu ne može poslužiti potkrjepom za bilo kakve nacionalne aspiracije koje bi se temeljile na baštini predturske i osmanske prošlosti.

2. teza po kojoj bi hrvatsko i srpsko nacionalno ime bilo izočno na području Bosne i Hercegovine, pa su zato hrvatska i srpska nacionalna pripadnost naroda koji žive u B&H nametnute «izvana» nacionalno-političkom indoktrinacijom, promašena je iz nekoliko razloga:

a) tvrdnja je neistinita, jer su i hrvatsko i srpsko nacionalno ime prisutni na području sadašnje Bosne i Hercegovine- i to ranije i češće od samoga bosanskoga imena. Osim toga, srednjovjekovna je Bosna (kao i Hum) obuhvaćala manje područje od sadašnje države, a veći dijelovi (prije svega na zapadu) nikada i nisu bili dijelom bosanskoga, nego hrvatskoga kraljevstva.

b) sama je Bosna, i kao srednjovjekovna država, kroz najveće razdoblje svoje povijesti bila sastavnim dijelom hrvatskoga kraljevstva (uz izuzetak kratkotrajne vlasti srpskog župana Časlava Klonimirovića), bilo u doba hrvatskih knezova i kraljeva Trpimirovića, bilo kao vazalna politička jedinica ugarsko-hrvatskoga kraljevstva bez autohtonih političkih upravnih institucija poput sabora.

c) no, sam postupak «dokazivanja» nacionalno-političke pripadnosti neke povijesne političke tvorevine na osnovi frekvencije spomena suvremenih nacionalnih imena pripada predmodernomu razdoblju historiografije. Uzme li se u obzir da su imena modernih nacija često u prošlosti «zamijenjivana» mitsko-povijesnim ili provincijalnim (tako su, npr., Hrvati sebe često nazivali (i bili nazivani) «Slovini», «Iliri», «Dalmatini»; Srbi su pak nazivani i «Rašani»), kao i da su se razine etničke i državne pripadnosti vrlo često mijenjale i miješale- veći ili manji spomen hrvatskoga ili srpskoga imena u području srednjovjekovne ili osmanske bosanske upravno-političke jedinice nije od presudnog značaja u suvremenim nacionalnim sporenjima tri nacije koje sada žive na tlu Bosne i Hercegovine.

U polemikama o nacionalnoj pripadnosti pojedinoga područja, česta je pojava uporaba «retroaktivnih citata». Naime, spomen imena modernih nacija (poput Hrvata, Srba, Bošnjaka) se gotovo panično traži u starim povijesnim zapisima i dokumentima. Ukoliko se pronađe nešto što je blisko (ako već ne identično u zapisanome obliku), onda je uobičajeni postupak samozadovoljno konstatiranje da, eto, dotična nacija ima povijesno utemeljeno pravo na ovovremeni posjed određenoga ozemlja (a katkad i cijele države ili zemlje). U usplahirenoj, malne opsesivnoj potrazi za nazočnošću samoga imena, uopće se ne uzimaju u obzir kulturnopovijesni, demografski, gospodarski i civilizacijski obrasci, arhitektonska, vjerska i umjetnička djela, kao i kontekst (najčešće srednjovjekovni ili islamski) u kojemu su dotični izričaji nastali. U karikiranome obliku, taj bi vid «narodske historiografije» u službi dnevnopolitičkih nacionalnih aspiracija mogao izgledati približno ovako: saberu se i nabroje na jednome mjestu svi spomeni nacionalnoga imena (ili približne inačice imena moderne nacije: za Bošnjake bi to bili predturski srednjovjekovni Bošnjani; za Srbe spomen Soraba ili Rašana), namjerno se previde i prešute spomeni etničkih imena drugih etnija koje su nastavale pojedino područje na koje se pretendira, i-voila, posao je gotov ! Ništa od kompleksnoga
povijesnoporedbenog istraživačkog rada koje uključuje antropologiju, etnologiju, paleografiju, onomastiku, provjeru vjerodostojnosti povijesnih vrjela, statistiku, lingvističke i dijalektološke analize, arheologiju, migracijska istraživanja i ostale društvene znanosti. Za «narodski nacionalizam» je dovoljan žuđeni spomen željenoga nacionalnog imena, i to hrani samozadovoljstvo koje misli da je opremilo polemički arsenal količinom argumenata dostatnom za daljnju ideološku borbu oko spornih etnoteritorijalnih područja. No, argumentacija je takvoga tipa slabo održiva. Naime, moguće su sljedeće situacije koje ruše pokušaje mehaničkoga prijeslika starijih povijesnih podataka na moderno doba:

1.u određenom broju slučajeva, pripadnici nacije u komunikaciji sa susjedima za sebe rabe imena koja su subnacionalna (regionalna), kao i ona supranacionalna, ili čak sežu u daleku, mitiziranu prošlost s kojom pojedina nacija nema ni etničkog, ni vjerskog, a ni civilizacijskog kontinuiteta.

2.izvješća stranih kroničara, putopisaca, političkih pisaca i diplomata su vrlo često nepouzdan izvor informacija zbog mnoštva razloga koji se kreću od neobaviještenosti do pristranosti. Tu najprije pripadaju već «legendardni» izvori poput Ljetopisa Popa Dukljanina (LJPD) i spisa bizanstkoga cara Konstantina Porfirogeneta «De Administrando Imperio». Ti, i slični izvori, komentirani su već na http://www.hercegbosna.org/ostalo/srpski.html

3.no, kada se sve zbroji i oduzme-ostaje činjenicom da je narodna prisutnost Hrvata i Srba u području granica sadašnje države Bosne i Hercegovine nedvojbena. To, što je proces rasta moderne nacionalne svijesti u Hrvata i Srba intenziviran i dovršen u 19. stoljeću, ne govori ništa u prilog tezi da do definitivne nacionalne kristalizacije Hrvati i Srbi u BH nisu imali ništa do amorfnu kvazinacionalnu «bosansku» identifikaciju, te da su ih «uvezene» nacionalne ideologije, hrvatska i srpska, na neki način omamile i zatrvši izvorni «bosanski» identitet, stvorile od njih pripadnike drugih, susjednih nacija. Ova, pomalo karikirana, bosanska unitaristička ideologema bi željela strpati Hrvate i Srbe u zajednički «bosanski lonac», pri tome niječući osnovno pravo nacionalnoga samoodređenja. Kad je projekt nacionalnog bosniziranja Hrvata i Srba u Bosni i Hercegivini propao (jer te nacije nisu željele prihvatiti regionalno ime umjesto već postojećega nacionalnog, koje nosi i emotivni naboj povijesnog i civilizacijskoga identiteta), prešlo se na rezervnu varijantu: po njoj su Hrvati i Srbi pridošlice, a jedino su Bošnjaci-muslimani autohtono stanovništvo i biološki/spiritualni potomci starih, predosmanskih Bošnjana.

Ilustraciju za nesuvislost pokušaja da se nacionalni nazivi koji su se uvriježili u moderno doba mehanički prepišu iz starih povijesnih vrela potražit ćemo u nekoliko stručnih izvora: jedno je knjiga akademika Tomislava Raukara «Hrvatsko srednjovjekovlje», Zagreb 1997.; drugo je članak isto akademika Radoslava Katičića:» «Slověnski» i «Hrvatski» kao zamjenjivi nazivi jezika hrvatske književnosti», časopis Jezik, god. 36, br. 4, travanj 1989. Podatci o autorima se mogu naći na:

http://mahazu.hazu.hr/Akademici/TRaukar.html

http://mahazu.hazu.hr/Akademici/RKaticic.html

 

Imena etničke pripadnosti u prošlosti

Dolje navedeni primjeri pokazuju promjenjivost etničkoga nazivlja kroz povijest, kao i neutemeljenost tvrdnji po kojima je jedino spomen suvremenoga nacionalnoga imena (u sljedećim navodima to je hrvatsko ime) značajan za prosudbu o nazočnosti nekoga etnikuma na istraživanome području. Vidljivo je da se druga, genetska ili zastarjela, te polu-mitska imena (ilirsko, slavensko, slovinsko) preklapaju po opsegu pojma s modernim nazivom za hrvatsku naciju.

Raukar str. 140

..Određivanje odnosa između izričaja slavenski i hrvatski bijaše plodom duljega razvoja. Još se u IX. stoljeću ta dva izričaja uzajamno dopunjuju i izmjenjuju ček i u nazivima hrvatskih vladara...Trpimir je u darovnici iz godine 852. dux Chroatorum, Branimir je na natpisu iz Šopota kod Benkovca dux Cruatorum, ali zato Branimirov natpis iz Nina ima naslov dux Slcavorum (umjesto Sclavorum). Granična crta između između širega (slavenski) i užega naziva (hrvatski) u doba Branimira, dakle još nije točno povučena. ..U suvremenim zapadnim vrelima upotreba naziva slavenski bila je još i više proširena. To pokazuje da se na Zapadu čitav prostor od Panonije do istočnoga Jadrana činio teško razlučivom Sklavonijom (Sclavonia). Papinska kancelarija u IX stoljeću hrvatske vladare naziva knezovima Slavena (Domagoj, Zdeslav). Isključivo slavensko ime daje im i mletački kroničar Ivan Đakon. Papinska će kancelarija Tomislava već na početku X stoljeća točno nazvati kraljem Hrvata, ali će u mletačkim izvorima Sclavonia još dugo označavati ili općenito južnoslavenski prostor ili pojedine njegove dijelove, na primjer Dalmaciju.....U Međurječju, pak, ono (hrvatsko ime) nikada nije zamijenilo općeslavensko ime. Slavonija se već u X i mnogo čvršće u XI stoljeću uključuje u pojam hrvatskog kraljevstva, postaje njegovim sastavnim dijelom, ali i dosljedno čuva svoje prvobitno slavensko ime. Primjer Slavonije pokazuje, prema tome, da je prostor upotrebe hrvatskoga imena bio znatno uži od društvenoga prostora hrvatskoga naroda. Regionalna raznorodnost hrvatskoga srednjovjekovlja iskazivala se i u različitosti imena za pojedine etnokulturne sastavnice hrvatskoga naroda.

Raukar str. 282.-273.

..Opisujući ustanak protiv Bizanta u Makedoniji 1072. , Skilica, odnosno njegov Nastavljač, i Ivan Zonara poistovjećuju Hrvate sa Srbima u Duklji. Skiličin nastavljač kaže: «narod Srba koje i Hrvatima zovu», a Zonara isto, samo obrnuto:»narod Hrvata koje neki i Srbima zovu». Nicifor Brijenij, pak, ističe da su se tada pobunili «Hrvati i Dukljani».
Ostavljajući ovdje po strani skup složenih i otvorenih pitanja (podrijetlo dukljanskih Hrvata, identifikaciju Hrvata i Srba, veza dukljanskih Hrvata i Crvene Hrvatske popa Dukljanina, odnosno Grgura Barskog itd.) jer bi razmatranje o njima prelazilo zadaće ovoga nacrta, valja upozoriti na ono najvažnije: da iz pisanja bizantskih pisaca neprijeporno proizlazi da se potkraj ranosrednjovjekovne epohe dio dukljanskog stanovništva nazivao Hrvatima.

Raukar str. 387.

Humanističko nazivlje o prostornoj i narodnosnoj pripadnosti imalo je dva glavna izvorišta. Ono je, s jedne strane, bilo plodom obnove prostornih i narodnosnih imena što su ih upotrebljavali antički pisci, s druge, potjecalo je iz osobnoga doživljaja humanista i izrvnog znanja o narodnosnim područjima njihova doba. Na prvi način u hrvatskih latinista nastaje pojam «ilirski», na drugi način pojam «slavenski». Naziv «ilirski» uglavnom se u XV. stoljeću upotrebljavao za prostor Južnih Slavena. Izričajem «illyricae gentes» tj. ilirski narodi, čini se da ih je tako prvi puta nazvao humanist Enea Silvio Piccolomini, kasniji papa Pio II. U djelu «O položaju Ilirije i grada Šibenika» (1487) Juraj Šižgorić je odredio i granice Ilirije: na sjeveru joj je Ugarska, na zapadu Furlanija, na istoku Crno more, na jugu Albanija. Bio je to prostor svih Južnih Slavena, od Slovenaca do Bugara. Dosljedno tomu, Ivanu Česmičkom je Bosna, u koju potkraj 1463. god. Odlazi s vojskom Matijaša Korvina, samo dio Ilirije. Nešto kasnije i Nikoli Modruškom su Bosanci samo Iliri, odnosno ilirski narod......

Raukar str. 454

..U naslovu «Judite» Marulić godine 1501. kaže da je «u versih hrvacki složena», dakle, napisana hrvatskim jezikom, a Zoranić (1536) govori o «nehaju jazika hrvackoga». Vetranović u poslanici Petru Hektoroviću (1539) također upotrebljava izričaj «jezik hrvatski», a jednako kao i Korčulanin Vidali koji 1564. god. Hvali Dubrovčanina Nikolu Nalješkovića da je «dika i slava» jezika hrvatskoga. Dominko Zlatarić 1597. u Veneciji objavljuje svoje prijevode «u haruacki slozene». Čitavim, dakle, XVI. stoljećem proteže se hrvatska odrednica za jezik renesansnih književnika, ali je unatoč tomu jezično nazivlje bilo raznorodno....još je važnije istaknuti da se različiti nazivi uvijek odnose na isti jezik, i to upravo na onaj kojim su stvarali hrvatski pisci XVI. stoljeća i koji ima je svima, na čitavu prostoru od Zadra do Dubrovnika, bio zajedničkim, pa su ga zato i mogli jednostavno nazvati «našim».
Ni dijalektalne čakavsko-štokavske razlike, ni raznolikost jezičnoga nazivlja nisu osporili tu ključnu društvenu činjenicu. I sam Marulić u «Juditi» raznoliko naziva svoj pjesnički jezik. On ne kaže samo u naslovu «Judite» da je ona «u versih hrvacki složena» nego istodobno u posveti Dujmu Balistriću objašnjava da ju je odlučio protumačiti «našim jazikom». A u završnim stihovima, u ozračju neke zanosne samosvijesti, ističe da će to pjesničko djelo trajati barem dotle
«[.......] dokla zemlja ova
bude na karte folj slovinjska čtit slova»,
što znači dokle god će se čitati djela pisana hrvatskim jezikom. Marulić, dakle, spaja, upravo izjednačava hrvatsku i «slovinjsku» odrednicu.

Katičić str. 98.-106.

...Kako se naziv slověnski, koji se prvotno odnosio na književni i crkveni jezik, protegao bez ograde i na narodni jezik u knjigama, bilo je prirodno, kad se na području osobito važnom za razvoj [hrvatskog] glagoljaštva sve više utvrđivao i učvršćivao za narodni jezik naziv hrvatski, da se taj počne prenositi i na književni i crkveni jezik, i to u svem njegovu zemljopisnom i povijesnom opsegu, a ne samo za one predjele i za ona vremena u kojima je slavenski puk tako nazivao svoj jezik. Najdojmljiviji je primjer toga uočen već davno u hrvatskoj verziji Ljetopisa Popa Dukljanina (gl.9.); I tako sveti muž Konstanc naredi popove i knjigu harvacku i istumači iz grčkoga knjigu harvacku: istumači evanjelja i sve pistule crkvene, i tako staroga kako novoga zakona, i učini knjige s papinim dopušćenjem i naredi misu i utvrdi zemlju u viru Isukrstovu.

To stoji prema latinskom: Itaque Constantinus, vir sanctissimus, ordinavit presbyteros et litteram lingua sclavonica componens: commutavit evangelium Christi atque Psalterium et omnes divinos libros veteris et novi testamenti de Graeca litera in Sclavonicam, nec non et missam eis ordinans more Graecorum, confirmavit eos in fide Christi.- «I tako je Konstantin, muž nadasve svet, zaredio svećenike i sastavivši pismo za slavenski jezik promijenio kristovo evanđelje i sve božanske knjige staroga i novoga zavjeta iz grčkoga pisma u slavensko, uredio im također i misu po grčkom običaju i učvrstio ih u vjeri Kristovoj».
Veliko je značenje te potvrde u tome što se u tom pasusu Dukljaninove kronike pouzdano prepoznao odbljesak autentične ćirilometodske predaje. Nema dakle dvojbe da je hrvatski kao naziv tu ušao u pravi ćirilometodski kontekst i po svojemu značenju stekao punu jednakovrijednost s nazivom slověnski, koji toj tradiciji pripada od početka....................

Ne zna se odakle potječe hrvatska verzija Dukljaninove kronike, ali se po svemu čini da jednako kao legenda o prijenosu moćiju salonitanskih mučenika upućuje u Split i njegovu širu okolicu. Sve je to područje na kojem se hrvatsko ime od najdublje starine bilo čvrsto ukorijenilo.

Utjecaj glagoljaške književnosti nije ostao ograničen na taj prostor niti na tekstove pisane glagoljicom. Iz crkvene prešao je i u svjetovnu književnost što se javila u doba renesanse. S tim utjecajem širila se i jednakovrijedna zamjenjivost naziva slověnski s nazivom hrvatski za jezik i narod. Vrlo se to jasno pokazuje kod Marulića. Njegova Istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena sadrži pred sam svoj kraj ove stihove:....jere konac viju počitan'ju/Juditi u komu slav će bit dotol/svitu zemaljskomu počne gorit okol/Ako li daj dotol dokla zemlja ova/bude na karte sfolj slovinjska čtiti slova. Marulić dakle sam kaže da je svoju Juditu spjevao i hrvatski i slověnski, a očito je da mu oboje znači isto. .............
Razabire se to osobito lijepo u Vetranovića. Taj renesansni pjesnik dubrovački kaže u poslanici Petru Hektoroviću Hvaraninu: ...a navlaš kud jezik hrvatski prohodi/neumrla po vas vik tu vrijednos da hodi. Isti je taj pjesnik, međutim, isti taj motiv opjevao i ovako: Glas ki si ostavil teći će po vas vik/zač si njim proslavil slovinski vas jezik. .............
Korčulanin Ivan Vidali piše opet Dubrovčaninu Nikoli Nalješkoviću: Časti izbrana, Niko, i hvalo velika/hrvatskoga diko i slavo jezika. I tu se očituje zamjenjivost dvaju imena.
Ta književna povezanost između Marulića, Hektorovića i Vetranovića, Nalješkovića i Vidalija, a to će reći između Splita, Hvara, Korčule i Dubrovnika,-povezanost u jeziku koji se zove slovin(j)ski ili hrvatski objašnjava potpuno Nalješkovićeve riječi upućene Vidaliju: Tim narod Hrvata vapije i viče/ da s' kruna od zlata kojom se svi diče/Gospoda slavna pak bnetačka gdi čuju/da tebe hvali svak ljube te i čtuju/.../A lijepi Dubrovnik sa svu moć te slavi/»Ovi je blažen vik» cić tebe svak pravi/Slave je tvoje Hvar novi pun i stari,/kojom te s neba zgar božja moć nadari/Tijem ravni grad Zadar iz glasa upije/da imaš božji dar ki druzim dan nije/Šibenik još i Spljet s Kotorom svi druzi/scijene te kako cvijet srid zime na rusi. Hrvatskom narodu u prvobitnom, političkom smislu pripada od svih tih gradova jedino Šibenik. Alije ovdje «narod Hrvata» određen drukčije, književno. Mogao bi se jednako dobro zvati i «narod Slovinaca», tek je Nalješković tu odabrao drugu mogućnost..........
Ocrtala su se tako dva značenja imena hrvatski za jezik i Hrvati za narod. Jedno od njih, uže, odnosi se na Hrvatsku kao političko tijelo, na staru zemlju rodovske vladavine Hrvata, poslije kraljevinu Hrvatsku, za razliku od kraljevina Dalmacije, Bosne i Slavonije. U drugom, širem značenju hrvatsko ime znači isto što i ime slovinsko, samo je moguća zamjena za nj. U svojem užem značenju hrvatsko je ime u odnosu na svoje šire značenje i na značenje slovinskoga imena pokrajinsko. Hrvat, hrvatski, može tako biti isto što i Slovinac, slovinski, a može označavati i posebnu vrstu Slovinca i slovinskoga.
Ta je dva značenja naveo Mikalja u svojem rječniku (Blago jezika slovinskoga/Thesaurus linguae illyricae, Loreto 1649.) U njega se natuknica Hrvat, Hervat prevodi na latinski kao Illyricus, Croata......
I natuknicu Hrvacija, Hervatska zemlja prevodi Mikalja kao Illyris, Illyricum, Croatia. Tek na drugom mjestu mu je dakle politička Hrvatska, na prvom pak ilirska zemlja. Upravo taj pojam dobio je u njegovo doba presudom Svete Rote, vrhovnoga suda u Rimu, od 24.4.1656. sasvim precizan sadržaj. Sveta je Rota presudila ovako....dicimus, pronunciamus, sententiamus, definimus et declaramus provinciam veram et propriam nationis Illyricae...fuisse et esse et intelligi debere Dalmatiam sive Illyricum, cuius partes sunt Croatia, Bosna et Slavonia...et oriundos ex dictis quator regionibus Dalmatiae, Croatiae, Bosna et Slavoniae tantun admitti posse tam ad canonicatus et beneficia ecclesiastica eiusdem collegiatae...quam ad hospitalitatem et congregationem eiusdem sancti Hieronymi...»...kažemo, proglašujemo, presuđujemo, određujemo i izjavljujemo da je kao istinita i prava pokrajina ilirskoga naroda....bila i jest i da se ima shvaćati Dalmacija ili Ilirik, koje su dijelovi Hrvatska, Bosna i Slavonija...., i da se samo oni koji potječu iz rečena četiri kraja: Dalmacije, Hrvatske, Bosne i Slavonije, mogu primati kako na kanonička mjesta i crkvene beneficije iste zborne crkve....tako i na gostoprimstvo i u bratovštinu istoga svetoga Jeronima».

 

Hrvatstvo i Srpstvo na području sadašnje Bosne i Hercegovine

Povijest i nacionalni romantizmi

Kao što je već napomenuto, sam povijesni spomen sadašnjega nacionalnoga imena jedne od nacija koje sada žive u Bosni i Hercegovini (najčešće u ovlašnim opaskama historiografskih djela kroničara i povjesnika susjednih zemalja, poput Bizanta, Venecije ili Franačkog carstva; ali i «slobodnom» interpretacijom postojećih povelja i spisa nastalih na tlu srednjovjekovne Bosne ili u Dubrovniku, koji čuva najveću svjetsku riznicu dokumenata stare bosanske države i susjednih efemernih političkih jedinica) često je zlorabljen u pokušajima da se prida povijesni legitimitet suvremenim nacionalno-teritorijalnim aspiracijama. Toj «bolesti» najviše je robovala (i robuje) srpska historiografija (uz izuzetke značajnih autora kao što su Ilarion Ruvarac, te veći dio opusa Vladimira Ćorovića i Sime Ćirkovića). Pomalo karikirano, ta se tendencija može iskazati jednostavnom tezom: «stara je Bosna povijesno srpska zemlja». Prikaz standardnoga repertoara velikosrpskih historiografskih mitova možda je najbolje dan na internetskoj stranici http://members.tripod.com/cafehome/serbdom.htm , dok se raščlana svakoga od njih može vidjeti na http://www.hercegbosna.org/ostalo/srpski.html . Ozbiljniji povijesni pristupi (premda opterećeni zastarinama o tobožnjoj «bogumilskoj herezi») su nazočni u poznatom Ćorovićevu djelu «Bosna i Hercegovina», dostupnom na Web stranici
http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/istorija/corovic/bih/vcorovic-bih-index_l.html , , kao i suvremenijoj (premda ponešto anegdotalnoj) prikazbi srednjovjekovne bosanske političke jedinice, koja se može pročitati na
http://www.rastko.org.yu/istorija/zfajfric-kotromanici.html

No, toj omami nije izmakla ni hrvatska historiografija (iako, ironično je reći, u hrvatskoj povijesnoj znanosti postoji čak i suprotna tendencija minoriziranja hrvatskoga udjela u oblikovanju političke vlasti na bosanskom prostoru u razdoblju zreloga srednjovjekovlja (no, ne i u kulturi i civilizaciji): glavnom predstavnicom toga smjera je ugledna hrvatska povjesničarka Nada Klaić.) Ali, ni glorifikatorska, kao ni negatorska usmjerba hrvatske historiografije nisu išle u ekstreme svjesno lažne interpretacije povijesnih dokumenata i zadržale su dignitet kritičke i racionalne prosudbe povijesnih vrela – koliko god je subjektivni pristup katkada dao jednostranu vizuru raznih vidova bosanske i humske prošlosti.
Kratki prikaz moderne hrvatske povijesne znanosti o prošlosti Bosne i Hercegovine dan je tekstom koji se može naći na http://www.hic.hr/books/pavlic2
.

«Najmlađi» sudionik u igri oko svojatanja starije povijesti Bosne i Hercegovine je bošnjačko-muslimanska historiografija, prije svega u doba nakon međunarodnoga priznanja državnosti BiH. Koliko god bila vrijedna mnoga istraživanja predturske i osmanske Bosne koja su pojedini bošnjački povjesničari obavili minucioznom analizom historijskih izvora i arheoloških nalaza, ostaje neprijepornom činjenicom da je, ako ne dominantna, a onda sigurno «najglasnija» novokomponirana verzija ideologizirane historiografije koja je skoro potpuno utonula u mitsku svijest o etnogenezi i politogenezi bošnjačko-muslimanskoga naroda- niječući hrvatsku i srpsku nazočnost na području srednjovjekovne Bosne (a i sadašnje Bosne i Hercegovine) i preko granica besmisla. Osnovne tvrdnje te «škole», koje se promiču u bošnjačkom školstvu i popularnoj, «narodskoj» povjesnici, mogle bi se svesti na nekoliko točaka:

-pučanstvo predosmanske Bosne (a i Huma, te drugih pripojenih krajeva, poput Usore, Soli, Završja, Travunje, Donjih Kraja) nije bilo ni srpsko ni hrvatsko, već je imalo individualiziranu bosansku (ili, rječnikom onoga doba, «bošnjansku») narodnu samosvijest. Stari su Bošnjani bili narodnosnom slitinom pridošlih Slavena bez etničkoga imena i domorodnoga, pretežito ilirskoga stanovništva.

-osnovnom religijom bosanskoga naroda je bilo bogumilstvo, što je najčešći popularni naziv za Crkvu bosansku. Katolicizam i pravoslavlje su bile importirane religije, strane i nametane domaćem, «bosanskom» narodu, koji ih je odbijao i pored nasilja, progona i prijetnji križarskim ratovima

-sva kulturna baština predosmanske BiH je duhovno vlasništvo «bosanskoga» naroda. Svojatanja hrvatskih i srpskih kulturnih krugova na autentičnu bosansku baštinu znak je ekspanzionističkoga šovinizma susjednih naroda

-Hrvati i Srbi u B&H su najvećim dijelom useljenici koji su došli s osmanskom vlašću (uz zanemariv dio pripadnika tih naroda koji su živjeli i prije dolaska Turaka, no koji su se, uglavnom, asimilirali i utopili u masi «bosanskoga» naroda)

-progonjeni Bogumili, većinsko stanovništvo srednjovjekovne Bosne (jer, budući da su svi bosanski kraljevi bili katolici-osim, možda, jednoga- objašnjenje «progona» se traži u oportunizmu i političkoj lukavosti banova i kraljeva bosanske političke jedinice koji su, da bi opstali u katoličkom okruženju, bili prisiljeni na formalne vjersko-političke ustupke, makar i tipa «ograničenih progona»- ipak ostajući vjerni navodnoj bogumilskoj sljedbi koju su štitili koliko su mogli)- nakon turskoga osvojenja Bosne (i, kasnije, Huma) oduševljeno primaju novu, islamsku vjeru- što iz vjersko-teoloških sličnosti, što zbog zahvalnosti za konačno oslobođenje od višestoljetnoga katoličkoga tlačenja

Gornji su stavovi uglavnom već komentirani u drugim tekstovima:

http://www.hercegbosna.org/ostalo/povijestbih.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/zlovel.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/srp_kotr.html

http://www.hercegbosna.org/ostalo/hercegbos.html

 

Granice Bosne i Hercegovine u prošlosti i etnički identitet

Popularna, «narodska» historiografija najčešće previđa činjenicu da se bosanska politička jedinica (banovina, zatim kraljevstvo) protezala na znatno užemu području od sadašnje države Bosne i Hercegovine.

U vremenu prije Kulina bana ( cca. 1170) velika većina ozemlja sadašnje Bosne i Hercegovine bila pod vlašću hrvatskih vladara, bilo iz dinastije Trpimirovića, bilo ugarsko-hrvatskih kraljeva i hrvatskih banova. Jedini je izuzetak kratkotrajna vladavina srpskoga župana Časlava Klonimirovića oko 950. g. Sljedeći zemljovid ilustrira stanje u tome razdoblju:

Ostali povijesni zemljovidi se mogu naći na:

http://www.hic.hr/books/hr-povijest/tomislav.htm
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_0800.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_0900.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1000.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1100.html

Katkada se pokušava prikazati da je hrvatska vlast bila samo strana, prisilom nametnuta uprava susjedne države koja ni u čemu nije utjecala na etnički i civilizacijski sastav naroda koji je živio na tim područjima. Besmisao te tvrdnje je više nego očevidan u tome što svo kulturno nasljeđe iz toga doba, nastalo na tlu Bosne i Hercegovine (Humačka ploča kod Ljubuškoga, Kijevački natpis kod planine Kozare, glagoljički Mihanovićevi i Grškovićevi fragmenti Apostola te Splitski odlomak Misala, kao i starohrvatski nakit i građevine s karakterističnim pleterom na području Travnika i Stoca) pripada hrvatskomu narodu, i ne razlikuje se po svomu izrazu od ostale hrvatske nacionalne baštine na tlu Dalmacije, Like ili Slavonije. Ne postoji povijesnocivilizacijski kriterij po kojemu bi post-antičko kulturno nasljeđe bilo baštinom posebnoga, «bosanskoga» naroda jer nije odrediva niti jedna differentia specifica (jezično-dijalekatska u pismenosti i književnosti, graditeljska u umjetnosti, arheološka) koja bi izdvajala to nasljeđe od ostaloga hrvatskog.


Rast prvotne Bosne, koja je tijekom vremena uključivala sve veće susjedne teritorije, dan je na sljedećemu zemljovidu:

Iz toga je vidljivo nekoliko činjenica:

-već u doba bana Kulina bosanska je politija uključila područja s jasno označenim hrvatskim narodnosnim elementom (Usora, Donji Kraji, Rama), kao i srpskim (dio Podrinja)

-tijekom vladavine Kotromanića taj je proces nastavljen uključivanjem hrvatskih zemalja (Završje, velik dio Dalmacije i otoka, dio Huma i Travunje), kao i srpskih (Podrinje, Raška, dijelovi Huma i Travunje)

http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1200.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1300.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1400.html

Taj je proces nastavljen i kasnije, turskim osvojenjem stolnoga hrvatskog grada Bihaća, tako da najzapadniji dio sadašnje Bosne i Hercegovine (koji čini između 20 i 30% cijele zemlje) nikada i nije bio dijelom bosanskoga kraljevstva, te je tvrdnja o «nespomenu» hrvatskoga imena na tlu BiH još besmislenija.

http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1500.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1600.html
http://www.euratlas.com/history_europe/europe_map_1700.html

Spomeni hrvatskoga i srpskoga imena na ozemlju sadašnje Bosne i Hercegovine mogu se naći u već navedenim djelima (ne ulazeći u održivost pojedinih teza, kao ni u moguću jednostranost ili pristranost raznih, prije svega stranih povijesnih vrela):

http://www.hercegbosna.org/ostalo/hercegbos.html

http://members.tripod.com/cafehome/serbdom.htm

No, važniji od samoga spomena modernih nacionalnih imena (što je relativizirano u gornjemu poglavlju) civilizacijski je i etnički kontinuitet današnjih Hrvata i Srba Bosne i Hercegovine koji seže u predosmansku prošlost (o razdoblju Austro-Ugarske vladavine nije potrebno ni govoriti). Bosanska (ili bošnjanska) razina pripadnosti (koja je nazočna najvećma u poveljama bosanskih plemića i vladara u posljednja 2 stoljeća pred tursku invaziju) označavala je prije svega teritorijalno-političku razdjelnicu spram susjednih politija, pa supostavljanje naziva «Bošnjanin» imenima «Hrvat», «Srbljin», «Latinin», «Dubrovčanin», ...nema etničku konotaciju (koja bi bila pogotovo nesuvisla u slučaju grada-države Dubrovnika), nego ukazuje jedino na političku lojalnost. Rasprava o tome je li «bošnjanska» oznaka pripadnosti sadržavala zametke novoga etniciteta koji bi se iskristalizirao kao ne-hrvatski i ne-srpski, a ostajući pritom u kršćanskom civilizacijskom krugu- jednostavno nema smisla. Osmanska je vlast tu mogućnost izbrisala iz povijesti zauvijek.

Civilizacijsko nasljeđe Hrvata i Srba na tlu sadašnje Bosne i Hercegovine nije sporno. Također, nije sporno da nema niti jednoga dijela kuturne baštine predosmanskoga razdoblja koji ne bi bio hrvatski ili srpski (osim, možda, dijela stećaka koji zbog oskudnosti jezičnoga izraza ne mogu biti jasno datirani, pa pripadaju zajedničkomu nasljeđu), nego bosanski ili humski s drugačijim, autonomnim narodnosno-civilizacijskim oznakama.

U hrvatsko nasljeđe ulaze raznorodna djela pismenosti i književnosti na glagoljici, hrvatskoj ćirilici ili bosančici, te građevine nastale u okviru zapadnih kulturnih strujanja koja su pritjecala najviše s dalmatinskoga područja. Najvrjednija su djela pismenosti i književnosti Radoslavljev rukopis, Hrvojev misal, Nikoljsko evanđelje, Hvalov zbornik, Mletačka apokalipsa, Radosavljev zbornik, Giljferdingovi listići, Mostarsko evanđelje, Kopitarovo i Divoševo evanđelje, te brojni ostali rukopisi. Popis je djela koja se ubrajaju u hrvatsku baštinu dan na:

http://www.hercegbosna.org/ostalo/bastina.html

http://www.geocities.com/Athens/Thebes/5493/pov.htm

http://www.hercegbosna.org/ostalo/hvalov.html

http://domovina.110mb.com/hr_kultura/hrvojev_misal.htm

http://www.hercegbosna.org/ostalo/jajce.html

http://www.croatianhistory.net/etf/novih.html

http://www.croatianhistory.net/etf/et03.html

http://www.croatianhistory.net/etf/et04.html

Srpskomu kulturnom nasljeđu pripadaju Miroslavljev evanđelistar (iako je ova atribucija osporavana- vidi, npr. http://www.hercegbosna.org/ostalo/srp_bosan.html , činjenica je da je taj manuskript ostao dijelom srpsko-pravoslavnoga civilizacijskoga kruga), Kijevski bosanski primjerak, crkve i samostani u Goraždu i Višegradu.

http://solair.eunet.yu/~ecolibri/index_s.html

http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/istorija/corovic/bih/vcorovic-bih-knjizevnost_l.html

http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/umetnost/likovne/srakic-ikone/srakic-ikone_bih_l.html

Već spomenuta narodnosna diferencijacija na vjerskoj osnovi, koja je tekla zajedno s procesom islamizacije od 15. stoljeća nadalje, potisnuvši ostale subnacionalne odrednice poput bosanske ili hercegovačke u drugi plan, dovela je do kristalizacije modernih nacija hrvatske i srpske utemeljenih na stoljetnim etničko-civilizacijskim osnovicama. Stoga je bilo kakav pokušaj nijekanja povijesnih korijena hrvatstva i srpstva na tlu današnje Bosne i Hercegovine, kao i fantazija o mogućnosti stvaranja bosanske nacije- političkopovijesni falsifikat i samoobmana osuđena na propast.
Geneza pak suvremene bošnjačke nacije, nastale najvećim dijelom od domicilnoga islamiziranoga stanovništva i od bjegunaca (također islamiziranoga domorodačkog pučanstva) iz Hrvatske (Lika, Dalmacija, Slavonija), te Srbije i Crne Gore-složena je tema koja nadilazi okvire ovoga prikaza, i može se naći detaljnije opisana na sljedećim stranicama:

http://www.camo.ch/povijestbih.htm

http://www.hercegbosna.org/ostalo/zlovel.html

 

Verzija 3.

U sedmom stoljeću nakon Krista, u valu slavenskih seoba, šire područje izvora i srednjega toka današnje rijeke Bosne naselilo je slavensko pleme Bosna, koje ubrzo stvara i širi svoju državnu organizaciju u zemlji kojoj daje svoje ime. U XII. st. nastaje u Bosni i Humu (što je po "bošnjačkom" shvaćanju zapravo inačica današnje Bosne i Hercegovine), kao izraz zasebnosti i autohtonosti, posebna bogumilska vjera, progonjena osobito uporno i okrutno od Katoličke crkve. Bošnjački narod, medjutim, listom pristaje uz tu vjeru pretvarajući ju tako u bosansku vjeru, da bi u XV. st., nakon turskoga osvajanja zemlje, počeo masovan prijelaz na islam pristaša te i takve bosanske vjere, koji su se na taj način svetili za progone svoje vjere tijekom prethodnih stoljeća. Bosanski Muslimani od pocetka jasno iskazuju svijest o svojoj posebnosti u okvirima Osmanskoga imperija, po čemu se Bosna precizno razaznaje kao zaseban entitet u okvirima Imperija, sto se formalizira državno-pravnim okvirima Bosanskoga pašaluka. U XIX. st., kada počinje uspon nacionalnih pokreta na slavenskome jugu, srpski i hrvatski pokreti uspješnim promidžbenim djelovanjem privlače bosanske pravoslavce i katolike i od njih stvaraju Hrvate i Srbe, čime je stvorena današnja slika Bosne i Hercegovine.

 

Stvarnost

Ova je teza, iznesena kao povijesni croquis u članku Mladena Ančića, toliko glupa da smatramo da je ne zaslužuje komentar širi od onoga koji je dao sam autor u svome eseju, dostupnom na http://www.hercegbosna.org/ostalo/legendaob.html


  
   
   
 
Pocetna | Forum | Kontakt | English
2009. Developed by asker