RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Usvojeni proračuni u oba entiteta za 2010. godinu

Napisano 23.12.2009. 00:55

Proračun Republike Srpske  za 2010. godinu će iznositi 1,6 milijardi KM, a proračun Federacije BiH 1,75 milijardi KM.
Narodna Skupština Republike Srpske je dana 16.12.2009. godine usvojila proračun za 2010. godinu u iznosu od 1.599.300.000 KM.
Porezni prihodi su projicirani na iznos od 1,193 milijardi KM, a ostatak će se namaknuti neporeznim prihodima i primicima od financiranja. Od poreznih prihoda, najveći udio imaju prihodi od indirektnih poreza, koji se povlače sa jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje i planirani su u iznosu od 912,8 milijuna KM u 2010. godini.
Najizdašniji izravni porez je porez na dobit i to projiciran na iznos od 144,5 milijuna KM, te porez na dohodak u vrijednosti od 118,9 milijuna KM. Planirani prihod od poreza na dobit je veći nego po rebalansu u tekućoj godini za 15,9 posto, dok od poreza na dohodak je planirano smanjenje prihoda od 4,8 posto.
Na rashodovnoj strani najveća stavka su bruto plaće i naknade zaposlenih u entitetskom i javnom sektoru u iznosu od 627,3 milijuna KM, što je smanjenje za 3,4 posto u odnosu na rebalans.

Danas je i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio proračun za 2010. godinu i isti će iznositi 1.747.272.490 KM. Tako je prijedlog proračuna prihvaćen u oba Doma Parlamenta Federacije BiH.
Planirani prihodi od neizravnih poreza su projicirani na iznos od 1.091.164.814 KM i čine najveći dio poreznih prihoda, te su nešto veći nego po zadnjem rebalansu u 2009. godini. Izravni porezi u ovom entitetu većim dijelom idu na niže razine vlasti - županije i općine. Neporezni prihodi su planirani u iznosu od 259.287.350 KM, što je manji plan, nego tekuće godine.
Zanimljivost planiranog proračuna na rashodovnoj strani je, da će se povećati rashodi za bruto plaće i naknade djelatnika, koji se financiraju iz proračuna Federacije. Socijalne naknade i naknade za veterane će ostati iste u 2010. godini.

Projiciran je deficit u iznosu od 335 milijuna KM, koji će se zatvoriti aranžmanima sa MMF-om i Svjetskom bankom.

HB.org


Nema komentara

Anketa

Ustavi